Gårdsstöd

Gårdsstödet ska bidra till att produktionen mer inriktas mot det som konsumenterna efterfrågar och utgår därför i stort sett oberoende av vad och hur mycket som produceras.
Bild rapsfält

Stödrätter

Det krävs stödrätter för att erhålla utbetalning av gårdsstödet, motsvarande arealen jordbruksmark. Stödrätterna är inte bundna till ägandet av marken. Det går att köpa, sälja, hyra eller hyra ut stödrätter inom respektive region. 

Sverige har beslutat att jordbrukare måste ha minst 4 hektar stödberättigande jordbruksmark och minst 4 stödrätter i motsvarande region för att ha rätt till gårdsstöd. Denna arealbegränsning gäller inte för miljöstöd. Det går alltså fortfarande att söka åtagande för miljöersättning även om man brukar mindre än 4 hektar.

Mark du inte kan få gårdsstöd för:

  • mark som du använder för annat än jordbruksverksamhet
  • alvarbete och skogsbete
  • betesmark som inte uppfyller kraven för gårdsstöd även om den ingår i ett befintligt betesmarksåtagande

Du måste använda dina stödrätter vartannat år

Från 2016 måste du få gårdsstöd utbetalt för alla dina stödrätter minst en gång vartannat år för att få behålla dem. Om du har ett överskott av stödrätter 2 år i rad drar Jordbruksverket in överskottet. Jordbruksverket drar in de stödrätter som har lägst värde oavsett om du äger dem eller hyr dem. Observera att det inte längre är möjligt att behålla stödrätter genom att ändra ordningen på dem i SAM Internet.

Läs mer om gårdsstödet här.

Den som söker gårdsstöd måste uppfylla tvärvillkoren som består av verksamhetskrav för jordbruksverksamheten.

Läs mer om tvärvillkoren här.

Nytt om träda

År 2016 behöver du som har träda med grödor som är anpassade för att öka den biologiska mångfalden, till exempel en viltåker eller en skalbaggsås, inte längre putsa eller slå av trädan. Med anpassade grödor menar vi till exempel vallfröblandning med blommande örter som rödklöver, vitklöver, cikoria och honungsört. Men du behöver fortfarande sköta trädan. Det betyder att du till exempel kan behöva stödså eller ta bort buskar. Det här gäller även obrukad fältkant som du kan ha som ekologisk fokusareal i förgröningsstödet.

I år måste du inte hellre putsa trädan om det är första året marken hålls i träda.