Landsbygdsutveckling

Får, Hejdeby.

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

På Gotland finns olika stöd som gynnar utvecklingen av Gotland. Stöden hanteras inom olika program och av olika organisationer.

Landsbygdsprogrammet

Ett sätt att hitta finansiering till sin satsning på landsbygden kan vara att använda sig av något stöd inom Landsbygdsprogrammet. I Gotlands län är det grunddefinitionen för landsbygd som gäller. Det innebär att hela Gotland förutom Visby stad omfattas av programmet. Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020 och består av stöd och ersättningar som finns för att utveckla landsbygden.

Landsbygdsprogrammet finansieras med medel från EU och Svenska staten. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat. Målsättningen är att Landsbygdsprogrammet ska ge lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur samt en attraktiv landsbygd. I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. På Gotland är det Länsstyrelsen Gotland som handlägger de flesta stöd inom Landsbygdsprogrammet.

Läs gärna mer om vilka stöd som går att söka inom Landsbygdsprogrammet genom att besöka respektive stöds sida till vänster under Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Lokalt ledd utveckling

Inom landsbygdsprogrammet finns möjligheten att söka stöd inom Lokalt ledd utveckling. Stöden inom denna åtgärd söks endast som projektstöd. De övergripande målen handlar om att leva, bo och verka på ett sätt som också gynnar miljön vi lever i. På Gotland är det Leader Gute som handlägger ansökningarna. Stöd går att söka tidigast i början av 2016.

Läs gärna mer på Leader Gutes hemsida här.    

Strukturfonderna

Gotland omfattas under programperioden 2014-2020 av EU:s regionala utvecklingsstöd, de så kallade strukturfonderna. De program som ingår har i december 2014 beslutats av EU-kommissionen. Gotland och Smålandslänen tillhör samma region när det gäller EU:s regionala utvecklingsmedel inom Sverige. Vår region kallas för Småland och Öarna.

De två programmen som omfattas är Europeiska regionala strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning och Europeiska socialfonden. För Gotlands del är det Tillväxtverket som har hand om Regionalfonden och Svenska ESF-rådet som har hand om Socialfonden.

Läs gärna mer på Region Gotlands hemsida.

Region Gotlands företagsstöd

Stödet kan beviljas till företag som vill utveckla sin verksamhet. Bidrag beviljas inte till företag inom primär jordbruksproduktion och till företag inom fiske- och vattenbrukssektorn. Vidare beviljas ej bidrag där bidraget bedöms påverka konkurrensförhållandena på den lokala marknad där verksamheten bedrivs.

Stöd finns i form av:  

- Konsultcheckar

- Mikrostöd

- Samverkansstöd  

- Investeringsstöd

Läs mer om stöden på Region Gotlands hemsida.

Almi Företagspartner

Besökt gärna Almis hemsida för att ta del av vilka stöd som finns att söka för de gotländska företagen.  

Läs mer på Almi Gotlands hemsida här.