Landsbygdsutveckling 

Får, Hejdeby.
Foto: Lars Bäckman

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

 

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är ett av flera verktyg för att nå målen i regeringens landsbygdspolitik. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss livsmedel, öppna marker med betande djur och en modern och attraktiv landsbygd. 
Läs mer om det nya landsbygdsprogrammet här.  

 

Dessa stöd är möjliga att söka:

 • Konkurrenskraft inom investeringar för jordbruk, trädgård och rennäring. Detta är det enda nyöppnade stödet där du kan göra en fullständig ansökan redan nu via e- tjänsten.
 • Olika miljöinvesteringar. Här kan du göra en fullständig ansökan på pappersblankett men inte via e- tjänst.

För nedanstående stöd har du nu möjlighet att påbörja ansökan via e- tjänst.

(De uppgifter som skall registreras in är obligatoriska uppgifter såsom namn, kontaktuppgifter och vad man söker stöd för. Ansökan måste sedan kompletteras när systemen för detta öppnas, beräknad start 22 oktober. Jordbruksverket kommer att skicka brev till de som har påbörjat en ansökan, som en påminnelse om att gå in i e-tjänsten och göra kompletteringarna).

 • startstöd
 • investeringsstöd till jordbruk, trädgård och rennäring  
 •          - energieffektivisering samt energigrödor 

           - minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser   

             och ammoniak

 • förädlingsstöd
 •         - kort livsmedelskedja och lokala marknader 

          - skapa nya jobb

 • investeringsstöd för jobb och klimat 
 •          - förnybar energi

           - gödselbaserad biogas 

           - skapa nya jobb

 • investeringar i småskalig infrastruktur
 • investeringar i service och fritid på landsbygden
 •           - kommersiell service

            - idrotts- och fritidsanläggningar

 • investeringar i infrastruktur för rekreation och turism
 • stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö 
 •          - utveckling av natur- och kulturmiljö

           - utveckling av kulturhistoriska byggnader

 • stöd till lantrasföreningar
 • stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom Europeiska innovationspartnerskapet, EIP.

Nationellt finns det nu möjligheter att söka projektstöd för bredbandsutbyggnad. Det är inte aktuellt på Gotland med anledning av att utbyggnaden kommit långt och det finns en konkurrerande marknad. Det finns inte heller möjlighet att söka stöd för stängsel för rovdjur. Det är inte aktuellt eftersom de rovdjur som avses inte finns på Gotland.  

 

Nedanstående stöd öppnar för ansökan 2016.

 • Reglerbar dränering
 • Tvåstegsdiken  

Alla regler som gäller stöden är inte beslutade ännu. Det gör att det fortfarande kan ske mindre förändringar i stödreglerna.

   

  Anledningar till att påbörja ansökan om stöd fast detaljreglerna ännu inte är fattade?

 • Om du är nystartad och vill söka startstöd så har du bara 6 månader på dig efter att du startat som företagare tills din ansökan om stöd måste ha kommit in. Missar du det så kan du inte få något stöd.
 • För investeringsstöd kan du bara få ersättning för investeringar som skett efter att din ansökan om stöd kommit in till länsstyrelsen. En påbörjad ansökan anses som inkommen och du kan börja din investering.

Landsbygdsstöden är inte några rättighetsstöd.

Det finns begränsat med pengar i stöden som gör att Länsstyrelsen måste prioritera mellan olika ansökningar. Även om du som sökanden uppfyller alla grundkrav för att få stödet så kan det vara andra ansökningar som prioriteras före din ansökan. Prioriteringarna görs med hjälp av olika urvalskriterier.  

 

Regional handlingsplan

Länsstyrelsen håller på, i partnerskap med landsbygdens aktörer, att ta fram en regional handlingsplan för hur företagsstöd och projektstöd i landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 ska tillämpas regionalt. Partnerskapet bygger på samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer. Den regionala handlingsplanen är under arbete och läggs ut på hemsidan så fort den blivit godkänd av jordbruksverket.    

  Räkna med att de första besluten om stöd kan fattas under februari 2016.

  Räkna med att de första besluten om utbetalning kan fattas under april 2016.

  Ansökningarna skall ske via Jordbruksverkets e- tjänst.

  Du söker stöd via Jordbruksverkets e-tjänst. E-tjänsten hjälper dig att göra en korrekt ansökan. Du loggar in med e-legitimation. Det innebär att du också skriver under din ansökan elektroniskt.  

   

  Eftersom det kommer ny uppdaterad information från Jordbruksverket är det lämpligt att ni ser vad som hänt på jordbruksverkets hemsida via denna länk.  

Kontakta oss

Karin Jacobsson
Landsbygdsenheten
Karin punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239242
Caroline Gränefjord
Landsbygdsenheten
Caroline punkt Granefjord snabela lansstyrelsen punkt se¤Caroline punkt Granefjord snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239228
Kjell Genitz
Landsbygdsenheten
Kjell punkt Genitz snabela lansstyrelsen punkt se¤Kjell punkt Genitz snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239226
Gunilla Lexell
Landsbygdsenheten
Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239261