Landsbygdsutveckling 

Får, Hejdeby.
Foto: Lars Bäckman

Länsstyrelsens arbete med att utveckla landsbygden går bland annat ut på att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. Vi tar tillvara varje bygds unika förutsättningar och bidrar därigenom till en god utveckling.

 

Öppettider under sommaren

Under sommaren håller avdelningen som handlägger och besvarar frågor som rör företagsstöd och projektstöd stängt under v. 28 och 29. Vid akuta frågor hänvisas till Länsstyrelsens centrala mail: gotland@lansstyrelsen.se       

Vi önskar er en glad sommar!

  

Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet är ett av flera verktyg för att nå målen i regeringens landsbygdspolitik. Programmet innehåller satsningar i form av stöd och ersättningar för att utveckla landsbygden. Åtgärderna i programmet finansieras gemensamt av Sverige och EU. Landsbygdsprogrammet 2014-2020 ska bidra till lönsamma och livskraftiga företag, aktiva bönder som ger oss livsmedel, öppna marker med betande djur och en modern och attraktiv landsbygd. 
Läs mer om det nya landsbygdsprogrammet här.  

Vad kan jag söka?

Företagsstöd 2014

Nu går det att söka stöd till investeringar för om-, till- och nybyggnad av djurstallar. Det krävs att antalet djurplatser ökar genom byggnationen. Länsstyrelsen kommer tyvärr inte att kunna fatta några beslut förrän EU-kommissionen har godkänt Sveriges landsbygdsprogram. Det blir enligt tidsplanen tidigast våren 2015.  
Läs mer om företagsstöd 2014 här.  

Nationellt finns det nu möjligheter att söka projektstöd för bredbandsutbyggnad. Det är inte aktuellt på Gotland med anledning av att utbyggnaden kommit långt och det finns en konkurrerande marknad. Det finns inte heller möjlighet att söka stöd för stängsel för rovdjur. Det är inte aktuellt eftersom de rovdjur som avses inte finns på Gotland.

Hur söker jag?

Nu kan du söka investeringsstöd via Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd. E-tjänsten hjälper dig att göra en korrekt ansökan. Du loggar in med e-legitimation. Det innebär att du också skriver under din ansökan elektroniskt.
Här hittar du länk till inloggning.       

Startstöd för unga lantbrukare

Under januari till 1 april har det funnits möjlighet att söka startstöd från outnyttjade pengar ur det gamla landsbygdsprogrammet 2007- 2013. Sista ansökningsdag var 1 april.    

Möjligheten att söka startstöd för unga lantbrukare inom det nya landsbygdsprogrammet 2014 - 2020 beräknas öppna hösten 2015. Hur de nya stödreglerna kommer att se ut och vilka belopp som kommer att gälla är fortfarande okänt. Du kan läsa mer om startstöd här.

Tidsplan

Åtgärderna i landsbygdsprogrammet, omfattande företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar samt miljöersättningar och kompensationsstöld till jordbruket, öppnas för ansökan successivt under perioden 2014 till 2016.

Länsstyrelsen har, i partnerskap med landsbygdens aktörer, tagit fram en regional handlingsplan för hur företagsstöd och projektstöd i landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 ska tillämpas regionalt. Partnerskapet bygger på samverkan mellan ideella, privata och offentliga aktörer. Den regionala handlingsplanen är under arbete och läggs ut på hemsidan så fort den blivit godkänd av jordbruksverket.

 

Företagsstöd 2015 – 2020

Under hösten 2015 öppnas åtgärder (inriktningar) av företagsstöden. Det handlar, t ex om olika miljöinriktade investeringar, t ex inom området förnybar energi. Andra företag än jordbruksföretag på landet kommer också kunna söka vissa investeringsstöd då, t ex inom området turism och livsmedelsförädling.
Läs mer om företagsstöd 2015-2020 här.

Miljöinvesteringar 2015-2020

Miljöinvesteringar, som i huvudsak handlar om våtmarker och annat som har med vatten och minskat näringsläckage att göra, ska enligt planen starta under hösten 2015.
Läs mer om miljöinvesteringar här.

Projektstöd 2015 – 2020

Projektstöden ska gå att söka från och med hösten 2015.
Om projektstöd samt övriga stöd kan du läsa vidare här:  

Kontakta oss

Karin Jacobsson
Landsbygdsenheten
Karin punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Karin punkt Jacobsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239242
Caroline Gränefjord
Landsbygdsenheten
Caroline punkt Granefjord snabela lansstyrelsen punkt se¤Caroline punkt Granefjord snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239228
Kjell Genitz
Landsbygdsenheten
Kjell punkt Genitz snabela lansstyrelsen punkt se¤Kjell punkt Genitz snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239226
Gunilla Lexell
Landsbygdsenheten
Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Lexell snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239261