Förprövning och Besiktning samt Förhandsanmälan av djurstallar

Om du planerar att bygga eller bygga om ett djurstall måste du få byggnadsplanerna förprövade eller förhandsanmälda innan du sätter igång. Länsstyrelsen ansvarar för förprövningen. Det är länsveterinären som fattar beslut i förprövningsärendena efter handläggning och föredragning av förprövaren. 

Länsstyrelsen ser gärna att vi kan ha ett gemensamt byggråd i samband med inlämnandet av ansökningshandlingarna. Det kan ge flera fördelar; vi säkerställer att ansökan är komplett, med länsveterinär närvarande kan smittskydds- och djurskyddsfrågan diskuteras och genom att handläggaren snabbt får en bättre helhetsbild av ärendet kan den totala handläggningstiden förkortas.

Förprövning

En förprövning innebär att ritningar av den planerade byggnaden, i förväg, granskas så att byggnaden uppfyller kraven ur djurskyddssynpunkt. Det är djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Djurskyddsmyndighetens föreskrifter som reglerar granskningen. De huvudområden som granskas är följande:

  • mått och utrymmen
  • inredning, liggytor och utgödslingsförfarande
  • utfodrings- och dricksvattenanordningar
  • klimat, klimatreglering och luftkvalitet
  • fönster och belysning
  • brandskydd

Ansökan granskas och beslutas enbart ur djurskydds- och djurhälsosynpunkt. Byggnadstekniska frågor som exempelvis hållfasthet hos takstolar, omfattas inte av prövningen. Tillstånd, dispens, godkännande eller anmälan som kan krävas enligt annan författning (t.ex. miljöbalken, plan- och bygglagen, väglag eller dylikt) söks hos respektive myndighet.  

Ansökan om förprövning

Ansökan ska göras på olika blanketter beroende om du ska bygga för häst eller övriga djurslag:

Ansökan om förprövning av häststall D173A

Ansökan om förprövning av djurstall D173B 

Ifylld blankett skickas till länsstyrelsen och till ansökan bifogas 2 ex av måttsatta och skalenliga plan- och sektionsritningar samt skalenlig situationsplan.

Besiktning

När byggnadsåtgärden är genomförd, men innan stallet tas i bruk, ska Länsstyrelsen utföra besiktning av åtgärden.
Om det finns avvikelser eller brister som behöver åtgärdas kan det medföra förnyad besiktning. I vissa fall kan även besiktning komma att göras efter det att stallet har tagits i bruk för att vi ska kunna ta ställning till avvikelser, brister eller funktioner som endast kan kontrolleras när stallet är i bruk.

Anmälan om besiktning 

Anmälan om besiktning kan göras direkt på webben via länsstyrelsens e-tjänster som du hittar här eller så kontaktar du förprövaren direkt.

Undantag från krav på förprövning

Undantag kan göras om antalet djur av det eller de djurslag som finns på fastigheten understiger nedanstående antal: 

 ¤ 5 hästar  ¤ 20 nötkreatur
 ¤ 15 vuxna grisar  ¤ 150 växande grisar
 ¤ 20 vuxna får  ¤ 40 lamm
 ¤ 20 vuxna getter  ¤ 40 killingar
 ¤ 500 fjäderfän utom strutsfåglar
 ¤ Ligghallar och stallar som endast är avsedda att ge väderskydd för utegående djur, som efter åtgärden rymmer högst dubbla antalet djur enligt ovan

Förhandsanmälan

Jordbruksverket har infört Förhandsanmälan om din planerade byggnadsåtgärd endast avser en mindre om- eller tillbyggnad av en befintlig stallavdelning och förutsättningarna nedan är uppfyllda:

  • Den befintliga stallavdelningen är i enlighet med länsstyrelsens senaste förprövningsbeslut
  • Åtgärden bara berör den djurkategori som hålls i den befintliga stallavdelningen
  • Berörda djurplatser kommer att bestå av samma inhysningssystem som används i den befintliga stallavdelningen för den berörda djurkategorin, och kommer efter åtgärden att motsvara högst 20% av det totala antalet sådana platser i stallavdelningen

Ex, Förhandsanmälan räcker för en utbyggnad av en tidigare förprövad sinkoavdelning från 100 till 120 platser.  

Ansökan om förhandsanmälan

Ansökan om förhandsanmälan görs på blankett 173C. Blanketten skickas till Länsstyrelsen och till ansökan bifogas 1 ex av måttsatta och skalenliga plan- och sektionsritningar samt skalenlig situationsplan.
Din ansökan diarieförs och kontrolleras att det räcker med förhandsanmälan.  Är alla förutsättningar uppfyllda får du ett mottagningsbevis som meddelar detta och länsstyrelsen avskriver och arkiverar ärendet.   

Avgifter

Förprövning, Förhandsanmälan och Besiktning är alla avgiftsfria.    

Påföljder

Om någon däremot utför en förprövningspliktig byggnadsåtgärd utan godkännande på förhand, så kallat ”svartbygge” ska Länsstyrelsen besluta om en särskild avgift. Den särskilda avgiften är på 12 000 eller 24 000 kronor beroende på byggnationens omfattning.
Utöver beslut om särskild avgift ska en efterhandsgranskning ske. Denna efterhandsgranskning kan utmynna i ett förbud att hålla djur i stallet/förvaringsutrymmet om inte gällande djurskyddsbestämmelser uppfylls.