Naturvård

Naturvårdens huvuduppgift är att bevara och informera om den biologiska mångfalden på Gotland. Vi verkar för att alla de tusentals arter växter och djur som förekommer på ön ges möjlighet att leva kvar även i framtiden.

Nipsippa 

Nipsippa.

Skydd och förvaltning av områden och arter

Vi kan skydda värdefulla naturområden för framtiden genom att bilda naturreservat, biotopskyddsområden eller djurskyddsområden. Vi ser också till att redan skyddade områden sköts så att naturvärdena kan bestå och så att de blir tillgängliga för allmänheten.

Tillsyn och miljöövervakning

Naturvården utövar tillsyn i länets skyddade områden för att hindra skador och negativ påverkan. För att bibehålla en god kännedom om länets biologiska mångfald och utveckling utför vi naturinventeringar återkommande. Se även Miljöövervakning. 

Tillstånd och dispenser

Naturvården handlägger reservats- och strandskyddsdispenser och ansökningar om uppförande av vilthägn och skyddsjakt. Vi samråder med markägare och exploatörer om planerade åtgärder som kan komma att påverka naturen.

Information

Den biologiska mångfalden är inte bara knuten till de naturskyddade områdena utan finns spridd över hela ön, i landskapet såväl som i staden Visby. Naturvården arbetar gärna med information och rådgivning, t ex genom att producera informationsmaterial och arrangera naturvandringar.

Handlingsplan för natur- och kulturturism

Länsstyrelserna i Gotlands, Västra Götalands, Värmlands, Jämtlands och Norrbottens län fick i regleringsbrevet för 2006 i uppdrag att ta fram länsvisa program för hur natur- och kulturturismen, som ett led i arbetet med regional utveckling, kan utvecklas i länet. Avsikten med de länsvisa programmen var bl.a. att visa hur skyddade områden och andra natur- och kulturvärden kan och bör nyttjas för hållbar natur- och kulturturism. Efter ett gediget och lokalt förankrat arbete fastlade länsledningen i december 2007 det regionala handlingsprogrammet.

Vill du veta mer, kontakta Majvor Östergren, 0498-29 21 25.

Rapporten i pdf format Länk

 

Mer om rikkärr