Muskmyr

Bild: Muskmyr
Pampig agmyr med omgivande strandängar och alvarmarker. Vandra runt myren längs naturstigen och läs om allt spännande du passerar. Glöm inte kikaren!

Muskmyr är en ca 40 hektar stor agmyr som ligger i en grund sänka i den norra delen av Sundrealvret. I myrens utkanter finns mindre klarvattenområden; randträsk.
   
Själva myrviddens vegetation domineras helt av ag med inslag av tråd- och bunkestarr, säv och vass. I den södra delen finns en del videbuskage. På strandängarna runt myren växer bl.a. tätört, majviva, kärrlilja och orkidéer som ängsnycklar, brudsporre, flugblomster och kärrknipprot.
   
På de omgivande alvarmarkerna hittar man bl.a. backtimjan, fältsippa, tulkört, liten sandlilja, praktbrunört, alvarglim, gotlandssolvända och kalknarv.
   
På alvarmarkerna öster om myren förekommer den sällsynta tallprocessionsspinnaren, en liten gråaktig fjäril vars larver lever på tallbarr. När larverna ger sig ut på vandring, förflyttar de sig på ett långt, sammanhängande led. Deras skinn är täckt av små hår som virvlar runt i luften och kan orsaka en besvärlig klåda på människors hud.

 

Bild. Tallprocessionsspinnare

Fågellivet i Muskmyr är inte speciellt rikt, men till myrens häckfåglar hör bland annat svarthakedopping, brun kärrhök och ängshök (vissa år). Speciellt under sensommaren och hösten ser man ofta rovfåglar som ormvråk, sparvhök, duvhök och kungsörn jaga över de omgivande alvarmarkerna.   

Ett bra sätt att bekanta sig med reservatet är att gå den ca 4 km långa naturstig som löper medsols runt myren. Promenaden kan göras på mindre än två timmar men ta gärna längre tid på dig, för det finns mycket att se under vandringen. Längs stigen finns 14 stationer med skyltar med lite information om vad som finns att se på dessa platser (se faktarutan till höger).


 

Fakta om Muskmyr

Bildat: 1985
Storlek: 102 hektar varav 99 hektar land och 3 hektar vatten
Skyddsform: Naturreservat, Natura 2000
Läge: Intill vägen mellan Burgsvik och Hoburgen, strax norr om Sundre k:a.
Service: Informationsskylt, P-plats, bänkbord, fågeltorn, naturstig med informationsskyltar som berättar om vad som finns att se längs stigen.

 För besökaren

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight