Naturreservat

Alstäde skog 

Alstäde skog

Naturreservatet Alstäde skog består av ett drygt 50 hektar stort område med gammal, talldominerad barrskog med många grova, spärrgreniga tallar. Många av tallarna är mer än 200 år gamla.

I delar av området finns ett rikt inslag av gamla senvuxna granar. Död ved förekommer rikligt, både i form av stående döda träd och som kullfallna stammar, lågor, vilka utgör värdefulla livsmiljöer för bl.a. många arter vedlevande insekter. 

De högsta delarna av reservatet når drygt 60 meter över havet, medan de lägsta delarna ligger nästan 20 meter lägre, och i nord-sydlig riktning genom reservatet sträcker sig en brant sluttning som bitvis har karaktären av en låg klint.

Kärlväxtfloran domineras av arter som örnbräken, blå- och vitsippa, skogsviol, färgmåra och blodnäva.

Området har en rik svampflora.

Kontakta oss

Lena Pettersson
Naturvårdsenheten
Lena punkt G punkt Pettersson snabela lansstyrelsen punkt se¤Lena punkt G punkt Pettersson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2239281

Fakta om Alstäde skog

Bildat: 2007
Storlek: 55 hektar
Skyddsform: Naturreservat
Läge: Ca. 6 km sydost om Klintehamn. Kan nås både från väg 141 (vägen mot Hemse)och från väg 551 (vägen mot Russpark).
Service: Informationsskylt

Mer om området

Översiktskarta

Get Microsoft Silverlight