Så bildas ett naturreservat

Naturreservat är ett av de viktigaste och vanligaste sätten att skydda värdefull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige. Bildande av naturreservat är ett av flera medel för att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen.
Naturreservat kan bildas av länsstyrelser eller kommuner. Processen sker i flera steg och kan ta flera år.
Naturreservatet Brucebo

Länsstyrelsens arbete med områdesskydd bygger i första hand på länets naturvårdsprogram, EU-direktiv (Natura 2000, ramdirektivet för vatten m.m.) och nationella och regionala miljömål. Initiativet till att bilda ett naturreservat kan komma från vem som helst.

Att bilda ett naturreservat är dock en process som sker i flera steg och som kan ta flera år. Naturreservat kan bildas av länsstyrelser och kommuner. I stycket nedan beskrivs hur det går till när Länsstyrelsen bildar ett naturreservat. Arbetsgången är liknande för bildande av kommunala naturreservat.

Inventering, samråd och förslag

Värdefulla områden kartläggs och dokumenteras av länsstyrelsen i samarbete med Naturvårdsverket, som grund för att välja ut vilka områden som är särskilt skyddsvärda. Länsstyrelsen och Naturvårdsverket avgör tillsammans vilken form av områdesskydd som är mest lämplig. Skyddsformerna kan vara naturreservat, växt- och djurskyddsområde, naturminne, biotopskyddsområde eller naturvårdsavtal.    Länsstyrelsen tar i ett tidigt skede kontakt med markägaren och lämnar information om natur- och kulturvärden och samråder om hur värdena kan bevaras. Markägaren får då även information om hur det går till att genomföra ett områdesskydd och vilka fördelar och nackdelar det kan innebära för markägaren.

Länsstyrelsen tar fram ett förslag till beslut och samråder med markägaren. Förslaget ska innehålla syfte, föreskrifter och skötselplan för områdesskyddet.

Värdering och förhandling

Länsstyrelsen anlitar ofta en fristående konsult som värderar det intrång som föreskrifterna i ett områdesskydd kan medföra för markägaren. Staten förhandlar med markägaren, ofta med hjälp av en extern förhandlare, om eventuell ersättning för intrång i markanvändningen. I vissa fall kan staten även förvärva mark som ska ingå i reservatet om markägaren så önskar. Markägare kan i vissa fall få hjälp med kostnader för juridiskt ombud.

Avtal och remiss

När förhandlingarna är avslutade skriver staten ett avtal med markägaren om att köpa mark eller betala ut intrångsersättning. Under arbetets gång skickar Länsstyrelsen ut reservatsförslaget på remiss till andra myndigheter eller organisationer. Även markägaren får möjlighet att lämna synpunkter.

Beslut

Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda naturreservatet. När beslutet vunnit laga kraft markeras reservatsgränserna av länsstyrelsens skötselorganisation.

Mer information

Naturvårdsverkets hemsida

Naturvårdsverkets broschyrer:

Naturreservat i Sverige

Så bildas naturreservat