Ar-projektet - en del i den lokala utvecklingen

Ar-projektet är nu avslutat, våren 2012. En sammanfattande rapport över projektet hittar du längre ner här på sidan.

Ar-projektet handlar om hur man kan få till hållbart företagande i anknytning till och inom skyddade områden med natur- och kulturvärden.
Hur kan länsstyrelse och kommun förhålla sig till företagsidéer inom ett skyddat område och hur arbetar man fram rutiner och avtalsformer för detta?
Bild: Bästeträsk.

Natur- och kulturturism i Ar/Bästeträskområdet, ”Ar-projektet”, startade 2008 som ett samarbete mellan Gotlands kommun, Länsstyrelsen och ALMI Företagspartner. Bakgrunden var dels den ökade tillströmningen av badgäster till Blå Lagunen, ett gammalt kalkbrott i Ar, dels att länsstyrelsen året innan gjort en utredning som visat på möjligheterna att förena natur- och kulturvård med företagande.

Idén med projektet är att utveckla området Ar/Bästeträsk kommersiellt på naturens villkor och därigenom hitta modeller för hur andra natur- och kulturplatser kan utvecklas. Genom samarbete mellan länsstyrelse, kommun, företagare och boende skall en samverkansmetod utvecklas, för hur man kan underlätta för företagande i skyddade områden.

Dialogen med företagare, föreningar och boende är grundläggande för att projektet skall bli framgångsrikt. Därför håller vi regelbundet möten med dessa grupper. Vi strävar efter att få med olika perspektiv i processen och hitta gemensamma lösningar, allra helst skall projektet ge fördelar till alla parter som är inblandade.

Bild: Stormötena har lockat många deltagare.

Minnesanteckningar från stormöten

 

 

 

Mer att läsa om projektet

Röster om hållbar turism - I naturskyddsområdet kring Bästeträsk på norra Gotland ligger Blå Lagunen, ett övergivet och vattenfyllt kalkbrott. Läs Etapps artikel om projektet här:

Inspiration

Laponia
Samverkan intresseföreningar, kommuner, länsstyrelsen, Naturvårdsverket

Ekoturismföreningen

Naturens bästa

Vindelfjället
Ett naturreservat med verksamma företag som är kvalitetsmärkta med Naturens bästa och reservatet satsar mycket på ekoturism och lokal samförvaltning.

Ekoparker – Sveaskog
Tanken med begreppet ekopark är att man ska kunna vandra långt i skog och vildmarker. Aktiviteter av olika slag, boende, faciliteter och upplevelser är kopplade till ett naturreservat eller område.

Kristianstad vattenrike är ett biosfärområde med naturreservat där företagare som är kvalitetsmärkta med Naturens bästa har sin verksamhet.

Upplandsstiftelsens Naturtips 
Handlar om att göra naturreservat mer attraktiva och marknadsföra dessa mer. 

Inom ramen för projektet har en VA-utredning gjorts för Kvarnen och omkringliggande fastigheter, läs den här.

Projektet har slutredovisats 2012-04-16 med rapporten
Ett projekt med många bottnar Ar-projektet - Möjligheter och svårigheter vid utveckling av ett naturreservat

Kontakt

Sofia Scholler
Projektledare
Länsstyrelsen Gotlands Län
0498-292081
sofia.scholler@lansstyrelsen.se 

 

 

Ar
Idéskiss - 
logistik och struktur