Fiske på Gotland

Gotlands kuster har mycket att erbjuda sportfiskaren. Men det gäller att hitta rätt platser och använda rätt utrustning. Du kan få tips genom Gotlands Turistförening och sportfiskeklubbar. Den som fiskar måste dock känna till de bestämmelser som gäller.  
Barn som ska fiska Foto: Pia Lindberg

Fisket runt Gotlands kuster är känsligt, inte minst under fiskarnas lektid. I fiskelagen (SFS 1993:787) och förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen (SFS 1994:1716 finns de grundläggande bestämmelserna.

Utöver dessa ger Fiskeriverket ut särskilda föreskrifter, bl.a. om fisket i Östersjön (FIFS 1993:31) och Fiskeriverkets föreskrifter om utmärkning av fiskeredskap (FIFS 1994:14).

För att underlätta för dig som sportfiskare har vi gjort en folder med en sammanställning av de viktigaste fiskebestämmelserna som gäller inom länet.

 

Fiskefolder_A5_reviderad 2015.pdf

Vissa bestämmelser som rör det rena yrkesfisket har inte tagits med. Dessa kan fås från Länsstyrelsen i Gotlands län.

Att tänka på:

  • Det krävs tillstånd från länsstyrelsen att flytta, utplantera eller odla fisk.
  • Respektera hemfridszonen och fiska inte från eller i närheten av annans brygga eller nära badplatser.
  • Lämna aldrig överblivna nylonlinor och krokar i naturen. De kan bli dödsfällor för fåglar och andra djur.
  • Undvik att fiska under lektider.
  • Tag inte mer fisk än vad du själv behöver.
  • Undvik fågel- och sälskyddsområden. Stör inte genom att beträda på eller utanför stränder med rikt fågelliv eller där varnande fåglar talar om att man inte är välkommen.
  • Zoner av varierande storlek med fiskeförbud finns utanför de viktigaste åarna för havsöringens reproduktion, se avsnitt om Fredningsområden och förbudstider
  • Gotlands stränder är känsliga för slitage. Tänk på terrängkörningslagen.

Förhållandet mellan de fiskande och förbjudna fiskemetoder
Den som fiskar skall visa hänsyn till andra som vistas i området och fisket skall bedrivas så att andra fiskande inte onödigtvis hindras. Om flera fiskare vill fiska i samma vatten och det inte kan ske samtidigt skall de få fiska i den ordning de kommit till platsen. Det egna fiskeredskapet skall användas så att det inte snärjs ihop med eller skadar andras redskap. Efter avslutat fiske får inte någonting lämnas kvar som kan hindra andra fiskande. I vatten där varje svensk medborgare har rätt att fiska får fiske inte utan lov bedrivas närmare än 100 meter från ett fast redskap eller en vattenbruksanläggning. Fiske får inte bedrivas med sprängämnen, elektrisk ström, skjutvapen eller sådana redskap som fisken kan spetsas med. Fiske med ålsax är dock tillåtet. Huggkrok får användas att bärga fisk som fångats med andra redskap.

Märkning av redskap
Redskap som används vid fiske (nät, långrev, ryssja, burar etc.) skall märkas enligt särskilda föreskrifter. Genom märkningen skall det framgå vem som använder redskapet, namn och adress/telefonnummer eller tullregistreringsnummer och om användaren är yrkesfiskare, fritidsfiskare eller fiskar med stöd av enskild rätt. Yrkesfiskare skall märka sina redskap med tullregistreringsnummer, fritidsfiskare med stora bokstaven F och den som fiskar med stöd av enskild rätt skall märka med stora bokstäver ER.

Läs mer om regler för märkning och utmärkning av fiskeredskap här.

Utplantering av fisk

Fisk och kräftor får inte utan tillstånd sättas ut eller flyttas från ett vatten till ett annat. Dessa bestämmelser har tillkommit för att hindra spridningen av fisksjukdomar och kräftpest och för att i övrigt hindra olämpliga utsättningar. Ansökan om tillstånd kan göras hos länsstyrelsen. Detta gäller även ansökan om tillstånd att anlägga fiskodling.