Fredade havsöringsåar och fredningszoner

Den gotländska havsöringen behöver skydd under lektiden och därför finns det fredade havsöringsåar och fredningszoner kring åmynningarna.

Mellan den 1 oktober och den 31 december är allt fiske förbjudet inom dessa gränser:

Själsöån
Kohlenskvarnån

En rät linje från en punkt på stranden söder om Brusviken i position 57 42, 10 N,18 21,70 O, till en punkt på tre m djupkurva enligt gällande sjökort i position 57 42,10 N,18 21,60 O och därifrån söderut längs djupkurvan till en punkt i position 57 40,00 N, 18 19,10 O och vidare rakt in till en punkt på strandlinjen söder om Flundrevikens hamn i position 57 40,00 N, 18 19,30 O

Lummelundaån

En linje på ett avstånd av 1 000 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Lickerhamnsån

En linje på ett avstånd av 1 000 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Ihreån

En linje mellan udden Snipen och södra delen av Sigsarve strand.

Vaste å
Kioskbäcken

En rät linje från en udde vid fotbollsplanen i position 57 50,68 N, 18 47,07 O, till Storugnskajens norra ände i position 57 50,64 N, 18 47,97 O.

Vitärtsbäcken

En rät linje från Hunnstäde, i position 57 51, 97 N, 18 48,75 O, till Raukudd, i position 57 51, 19 N, 18 48, 38 O.

Vällesån

En linje på ett avstånd av 1 000 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna

Arån

En linje på ett avstånd av 1 000 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna

Hyluån

En rät linje från en punkt på stranden vid Visnäsända i position 57 51,60 N, 19 08,52 O, till en punkt på stranden vid Engelska kyrkogården i position 57 51,00 N, 19 07,90 O.

Hultungsån

En linje på ett avstånd av 1 000 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Bångån

En rät linje tvärs Hideviken mellan punkter på respektive strandlinje 1 000 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

Vägumeån

En linje från udden Stainskär till Skärsudden.

Vikeån
Gothemsån

En rät linje från Ajstudden i position 57 39,19 N, 18 47,88 O, till en punkt på tre m djupkurva enligt gällande sjökort i position 57 39,13 N, 18 48,12 O,  och därifrån söderut längs djupkurvan till en punkt i position 57 36,70 N, 18 47,40 O, och vidare rakt in till en punkt på strandlinjen i position 57 36,60 N, 18 47,30 O.

Storsundsån

En linje på ett avstånd av 1 000 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna

Djupån

En rät linje från en punkt på Grundsudden norr om Hammars fiskeläge i position 57 31,69 N, 18 47,00 O, till en punkt på stranden vid ett gravfält i position 57 31,00 N, 18 45,42 O.

Nygårdsån

En rät linje från en punkt på Grunnsudden vid Grunnar i position 57 29,31 N, 18 47,10 O, till en punkt på stranden vid Garnudden i position 57 28,55 N, 18 47,65 O.

Histillesån

En rät linje från en punkt på Hammarudden i position 57 28,19 N, 18 48,10 O, till en punkt på stranden vid Strandnäset i position 57 27,10 N, 18 47,90 O.

Halsegårdaån
Hugreifsån
Gartarveån
Bane å

En linje från Folhammar udde till östra udden på Sjaustrehammaren.

Svajdeån
Lavasån
Tutenån

En rät linje från Lanthamnspirens ände till en punkt på sex m djupkurva enligt gällande sjökort i position 57 19,30 N, 18 43,05 O, och därifrån söderut längs djupkurvan till en punkt i position 57 17,72 N, 18 41,10 O, och vidare rakt in till en punkt på strandlinjen i position 57 17,72 N, 18 39,50 O.

Närkån

En linje på ett avstånd av 1 000 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna

Kvarneån

En rät linje från en punkt vid Snäckhusård i position 56 59,70 N, 18 11,70 O, till en punkt på stranden mellan Grumpvik och Munkboudd i position 56 58,78 N, 18 11,20 O.

Snoder å

En linje på ett avstånd av 1 000 m från mittpunkten mellan åns södra och norra mynningsgrenar.

Varbosån
Robbjänsån

En linje från södra udden på Räveln till udden närmast väster om Kalkugnskajen.

Västergarnsån

En rät linje från Skansudd, i höjd med Kronholmens fyr, i position 57 26,45 N, 18 07,06 O, till en udde, söder om Västergarn samhälle, i position 57 24,99 N, 18 08,8 O.

Kopparviksbäcken

En linje på ett avstånd av 500 m från mittpunkten mellan de två yttersta mynningsuddarna.

 

Också i åarna är allt fiske förbjudet under tiden 1 oktober - 31 december. I övriga vattendrag är fångst av lax och öring förbjuden under denna tid.

Skyltar som visar de aktuella fredningsområdena sitter i anslutning till de fredade områdena och uppdatering och underhåll sker kontinuerligt. Fisketillsyn sker under fredningstiden av fisketillsynsmän och Kustbevakningen.

Vi påminner också om att redskap (nät etc.) som används vid fiske skall vara märkta. Genom märkningen skall det framgå vem som använder redskapet (namn och adress eller namn och telefonnummer) och med bokstaven F om det är fritidsfiske eller ER om det är med stöd av enskild rätt. Märkning kan gärna göras på vakare. Omärkta redskap kan komma att tas i beslag. Bestämmelserna kan fås från oss på Länsstyrelsen i Gotlands län, som också kan svara på frågor.