Arkeologisk undersökning av samisk kulturmiljö – Lappmannens stuga i Järvsö

Den samiska historien i länet har länge varit relativt okänd. Genom ett projekt finansierat av Länsstyrelsen Gävleborg hoppas man nu på att få veta mer om samernas historia i länet.

​Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund genomför en arkeologisk undersökning av ett "sockenlappställe" i Järvsö. Platsen utgörs av en bebyggelselämning med grunder efter ett boningshus och en jordkällare. I en bouppteckning från 1806 framgår det att det på gården fanns en stuga, ett härbre, en källarbod, ett vedlider samt ett hemlighus. Av arkivmaterial framgår att bebyggelsen uppfördes 1786, då sockenlappen i Järvsö, Julius Andersson med hustrun Brita Clemensdotter, flyttade hit från byn Kalv. Bosättningen blev dock kortlivad. Julius dotter Anna gifte sig med sockenlappen Nils Andersson, och de bodde kvar i Stene. Nils avled 1806 och några år senare efter hustruns död, 1813, hölls en auktion där gårdens byggnader såldes. Därefter har ingen bosättning eller annan verksamhet funnits på platsen.

Läget på bosättningen kan sägas spegla samernas ställning i sin samtid; lite vid sidan av, men ändå i symbios med, det omgivande bondesamhället.

Den samiska befolkningen i Hälsingland har ingen egen skriven historia och inte heller några beskrivningar av deras levnadssätt. När sockenlappar och andra samer förekommer i hembygdsskildringar är det alltid i förbigående och ur ett utifrånperspektiv. Detta projekt är ett försök att med arkeologins hjälp försöka fylla några av kunskapsluckorna för att få mer kunskap om en förgången minoritetsgrupp.

Film från den arkeologiska utgrävningen

​Bakgrund

Länsmuseet Gävleborg har under sommaren och hösten 2016 drivit ett projekt kring samiska kulturmiljöer i länet. Samtliga socknar i länet har gåtts igenom i Språk och folkminnesarkivet ortsregister. Totalt har 200 ortsnamn där "lapp" ingår registrerats. Därefter har man valt ut omkring 30 platser som besiktigats i fält. I samråd med Gaaltije, sydsamiskt kulturcentrum i Östersund, har en av de registrerade platserna valts ut för fortsatta insatser genom arkeologisk undersökning. Den utvalda platsen är ett sockenlappställe i Stene i Järvsö socken. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Gävleborg. Syftet med projektet är att öka kunskapen om länets samiska historia.

Länkar

Gaaltije
Länsmuseet Gävleborg