Notarius publicus

Notarius publicus

Länsstyrelsen utser så kallade notarius publicus, enskilda personer som har i uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdraget som notarius publicus kan vara tidsbegränsat och Länsstyrelsen anger inom vilket geografiskt område, oftast en kommun, som personen ska utföra sitt uppdrag. Hon eller han är dock behörig att arbeta även utanför det angivna området.

För att kunna bli notarius publicus ska du ha avlagt juristexamen. Du får inte vara försatt i konkurs eller ha en förvaltare.  

Vad gör notarius publicus?

Notarius publicus ska bland annat hjälpa allmänheten med att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter som rör innehållet i handlingar
  • närvara som vittne när förvaringsrum öppnas eller stängs, eller när förseglingar sätts på eller bryts
  • kontrollera lotteridragningar  
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.  

Notarius publicus får ta ut skälig ersättning för utfört uppdrag. 

En förteckning över vilka som är förordnade som notarius publicus i Gävleborgs län finns i fältet till höger.

Har du juristexamen och är intresserad av ett viktigt uppdrag?
Nu söker Länsstyrelsen Gävleborg dig som är intresserad av uppdraget som notarius publicus med placering i Gävle kommun.

För att komma på fråga för uppdraget ska du ha juristexamen eller motsvarande, tillräckliga språkkunskaper och i övrigt vara lämplig för uppdraget. Du ska även ha din verksamhet i Gävle kommun.

Till ansökan bifogas ett uppdrag som visar att du inte är försatt i konkurs eller har förvaltare.


Sänd din ansökan med, dnr 1472-18, senast 15 mars 2018 till:
Länsstyrelsen Gävleborg
Enheten för styrning och samordning
801 70 Gävle

Eller till Länsstyrelsens officiella e-post:
gavleborg@lansstyrelsen.se

Kontaktperson:
Ann-Charlotte Nyman
010-225 14 58
ann-charlotte.nyman@lansstyrelsen.se