Lobåsberget

I Lobåsbergets naturreservat växer orkidén knärot. Foto: Jonas Lundin

Lobåsbergets naturreservat består av barrskog i en sydvästsluttning. Det växer mest granskog men det finns även stora inslag av tall, björk och asp i området. Den enda avverkning som har förekommit här är dimensionsavverkningar.

I reservatet finns det gott om gamla och grova träd t.ex. tallar som har en ålder på ca 200 år. En del av tallarna bär spår av skogsbränder. Det har dock knappast förekommit någon brand i området under de senaste 100 åren, eftersom granskogen är ca 100 år gammal. Det finns däremot tallstubbar som har upp till fyra invallningar av brandljud, till följd av bränder längre tillbaks i tiden.

I skogen finns det också gott om tallågor* och enstaka tallrakor* vilket bidrar till områdets naturvärden.
Kristallticka, stiftgelélav och knärot är några av de intressanta och ovanliga arter som finns här.
Fakta

Läge: Ca 18 km väster om Hennans samhälle
Storlek: 28 ha
Bildat: 2001
Kommun: Ljusdals kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Lobåsberget

Get Microsoft Silverlight