Börningsberget

Stilla vy i Börningsberget. Foto: Ida Svartholm

Inom Börningsbergets naturreservat ståtar de västra och östra delarna med gammal gran- och barrblandskog medan den mellanliggande delen är naturskog med främst tall. En stor del av skogen består av ca 300-åriga tallar där vissa träd är uppemot 40 meter höga! Död ved i form av lågor* och torrakor* förekommer i området. Där finns en rad hotade arter bland mossor, lavar, svampar och insekter. I reservatets södra del finns en bäck och flera gölar vilket gör marken bördig och örtrik.

Förr i tiden förekom skogsbränder mycket oftare än idag, och i Börningsberget kan du se spår av dessa bränder, främst som brandljud* i gammeltallarna.

I västra delen av reservatet finns ett skogsmuseum med kolarkojor, verktyg, slädar och annan utrustning som hört arbetet i skogen till. Skogsmuseet förvaltas av Ljusdals kommun.

Den högresta mäktiga skogen i området är en sevärdhet och ett populärt besöksmål. Området har tidigare bestått av två f d domänreservat på sammanlagt 27 ha, men har under 2013 utökats till ett sammanhängande naturreservat.

Fakta

Läge: ca 5 mil väst om Los
Storlek: 102 ha
Bildat: 1996, nytt beslut 2013
Kommun: Ljusdals kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Skog, myr och vatten


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

Zoombar karta över Börningsberget

Get Microsoft Silverlight