Gysinge

Vitsippor på Granön i Gysinge naturreservat. Foto: Jonas Lundin.

Gysinge naturreservat bildades 1975. Här finns bland annat lövskogar och älvängar som annars är ovanliga i länet. På Granön finns en naturpark med en tillgänglig naturstig. Stora delar av ursprungliga Gysinge naturreservat ingår idag i Färnebofjärdens nationalpark.

Översvämning ger älväng och lövskog

Området kring nedre Dalälven skiljer sig från övriga älvdalar i landet. Här är landskapet mycket flackt, vilket gör att älven då och då svämmar över stora ytor. Översvämningarna är viktiga för älvängar och lövskogar.
På Mattön finns en mosaik av älvängar och skogar. Asp och ädla lövträd som ek, ask och lind är vanliga.
På Storön finns också en av landets nordligaste ekhagar.

Många djurarter

Översvämningarna ger artrika miljöer som lockar fåglar, däggdjur och insekter.
Älg och rådjur betar på älvängarna.
Om våren trummar många hackspettar och ugglor hoar i skymningen. Har du tur kan du skymta havsörn.
Under våren är nedre Dalälven en av de bästa rastplatserna i landet för sångsvan.  

Tillgänglig naturpark

Granön är en tillgänglig del av reservatet. På ön finns en gammal engelsk park som anlades under brukstiden. Många europeiska trädslag har tidigare planterats i parken. Längs med öns naturstig kan du se och läsa mer om träden. Naturstigen, rastplatsen och parkeringen har ökad tillgänglighet, läs mer på följande länk Tillgänglighet på Granön.  

Fakta

Storlek: 463 ha
Bildat: 1975
Kommun: Gävle och Sandvikens kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Barrskog, blandskog, lövskog, älväng, myr och vatten.
Service: Parkering, informationsskylt,  vindskydd, rastplats, eldplats och handikappanpassad naturstig (ca 900 m).

Så hittar du hit
Från Sandviken: Tag väg 272 mot Österfärnebo och Gysinge. Sväng höger vid skylt mot Färnebofjärdens nationalpark, passera Flottningsmuseet och avtagsvägen till Naturum, efter första bron över Dalälven svänger du vänster in till parkering på Granön.
Från Gävle: Tag väg 56 (fd 80) till Valbo, där du svänger av söderut mot Sala (fd väg 67). Efter ca 4 mil svänger du höger (väg 272), mot Färnebofjärdens nationalpark. Följ skyltningen mot nationalparken, passera Flottningsmuseet och avtagsvägen till Naturum, efter första bron över Dalälven svänger du vänster in till parkering på Granön.