Byggnadsvård

Byggnadsvård

Byggnadsvården är en del i länsstyrelsens långsiktiga arbete för att bevara länets kulturmiljö. Länsstyrelsens byggnadsvårdarbete sker till stora delar med hjälp av statsbidrag som fördelas till länen av Riksantikvarieämbetet.

Vems ansvar?

Kulturmiljövården i Sverige bygger på att den tillhör oss alla och att ansvaret för detta även vilar hos alla. Enskilda fastighetsägare som förvaltar kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer har i praktiken ett större ansvar än andra. Det kan till exempel handla om att underhålla en miljö som i övrigt inte fyller någon funktion. I andra fall måste material och hantverksmetoder vara anpassade efter sådant som byggnadens ålder eller stil.

Minimera ingreppen

Gör bara så mycket som egentligen behövs, det sparar pengar samtidigt som autenticiteten bibehålls. Om några fönsterkarmar är rötskadade så räcker det ofta med att de angripna delarna åtgärdas, istället för att samtliga fönster ersätts med nytillverkade. En byggnads kulturhistoriska värde är delvis kopplat till det ursprungliga skicket, vilket minskar när originaldelar tas bort.


Byggnadsvårdsbidrag

För att bebyggelse ska behålla sitt kulturhistoriska värde är det viktigt att vård och underhåll samt ombyggnader sker utifrån de enskilda husens förutsättningar. Det är också viktigt att använda kulturhistoriskt riktiga material och metoder för att ta tillvara på byggnadernas karaktär och utseende samtidigt som man värnar om de traditionella hantverken.

Enskilda personer, kommuner, stiftelser och bolag kan ansöka hos länsstyrelsen om ett statligt bidrag för att vårda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, ett så kallat byggnadsvårdsbidrag. Upprustning som blir dyrare än normalt kan delvis finansieras genom bidraget, vi kan bidra med en viss andel av den överkostnad som är kulturhistoriskt motiverad. Läs mer om byggnadsvårdsbidrag


Överloppsbyggnader

Många av de byggnades som Länsstyrelsen ger bidrag till är  lantbrukets överloppsbyggnader såsom lador och smedjor. På landsbygden är lantbrukets byggnader en väsentlig del av vardagsmiljön och ofta av kulturmiljön. En överloppsbyggnad berättar mycket om hur en gård används. Den berättar om markanvändningen och djuren, men också om människorna som bor och har bott på gården. För att inte förlora äldre tiders byggnadstradition och landskapsbild finns det anledning att bevara och underhålla gamla överloppsbyggnader.