Kungörelser och delgivningar

Kungörelser och delgivningar

Länsstyrelsen fattar många olika beslut som direkt eller indirekt berör länets invånare och företag. Tidpunkten och formen för tillkännagivandet av dessa beslut och andra åtgärder har stor betydelse från informations- och rättssäkerhetssynpunkt.


Vissa beslut måste delges den som är berörd av ett ärende. När kretsen av berörda personer är stor, kan annonsering ske i ortspressen istället för att göra utskick per brev, så kallad kungörelseannonsering. Länsstyrelsen gör exempelvis kungörelser i ärenden som rör miljöskydd, naturvård, vattenvård, jakt och fiske samt allmänna val.

Miljöfarliga verksamheter
Inga kungörelser gällande tillstånd för miljöfarliga verksamheter läggs ut på denna sida efter den 1 juni 2012 eftersom denna typ av ärenden inte längre hanteras av Länsstyrelsen Gävleborg. Det är Länsstyrelsen Dalarna som tagit över den uppgiften.

Kungörelser