Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på två vargar i reviret Åmot/Ockelbo

Länsstyrelsen i Gävleborgs län beslutar att ge tillstånd till skyddsjakt efter två vargar inom reviret Åmot/Ockelbo i Ockelbo kommun mellan den 23 mars och den 20 april 2015. Skyddsjakten får endast bedrivas inom området som avgränsas på kartan i beslutet och ska starta med spår eller synobservation i närheten av eller i tätbebyggt område.

Beslutet har föregåtts av två ansökningar om skyddsjakt efter återkommande störningar av oskygga revirmarkerande vargar i området Åmot-Ockelbo sedan vintern 2013/2014.

De vargar som är föremål för  skyddsjaktsansökan bedöms av Länsstyrelsen med säkerhet tillhöra reviret Åmot/Ockelbo. Sedan december 2014 har det till Länsstyrelsen utan uppehåll på längre än någon dag inkommit nya rapporter om vargar i och omkring bebyggelse i Åmot och Ockelbo.  

  - Eftersom rådjuren i området runt Åmot/Ockelbo gärna vistas i det öppna jordbrukslandskapet under vintersäsongen, innebär det att vargarna lockas dit.  Omständigheten att vargarna inte stöter på några fiender i bebyggelsen, samtidigt som de får belöning i form av mat, medför att deras beteende riskerar att befästas och förstärkas. En sådan trend har redan kunnat observeras eftersom vargarna nu oftare och med ökad oskygghet besöker bebyggelsen i jämförelse med föregående år, säger Sara Sundin på Länsstyrelsen

  - Beteendet i sig är inte onaturligt, men det är oönskat när vargarna allt oftare uppehåller sig nära människor.  Problemet är delvis säsongsbetonat och kommer troligen att avta framåt våren då bytesdjuren förflyttar sig till andra områden. Dock kommer samma problematiska situation att återkomma vintertid, så länge vargarna är kvar i reviret Åmot/Ockelbo.  Utifrån hittills gjorda observationer har vargarnas oskygghet för människor tilltagit och det finns en risk att problemen ytterligare förvärras, säger Sara Sundin  

Problematiken har funnits under en längre tid och antalet observationer har ökat. Vargarna påverkar de människor som bor i området bland annat genom att de tvingats anpassa beteendet och undvika att vistas ute i skog och mark, inte nyttja skidspår, hålla husdjuren inne och inte låta barnen gå ensamma till dagis. Det är många människor i området som uttryckt stor oro     

Situationen i Ockelbo och Åmot är inte hållbar på sikt och mot bakgrund av problemens omfattning och karaktär, avsaknaden av alternativa lösningar och den vida krets boende som berörs gör Länsstyrelsen bedömnigen att det i ärendet är fråga om tvingande skäl av social karaktär som har ett allt överskuggande allmänintresse. Med andra ord föreligger rättslig grund för skyddsjakt i ärendet, så väl utifrån Art- och habitatdirektivet som Jaktförordningen.

 

Läs beslutet här