Beslut om licensjakt på varg i Gävleborg

Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat om licensjakt på högst 6 vargar inom reviret Åmot/Ockelbo. Huvudsyftet med licensjakten är att minska tätheten av vargrevir och koncentrationen av varg där den är som störst, för att konflikter mellan människa och djur ska minimeras. Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 februari 2016 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten.

Länsstyrelsen Gävleborg har fattat beslut om licensjakt på varg grundat i de juridiska förutsättningarna som finns, utifrån Naturvårdsverkets beslut om miniminivåer för varg, de målsättningar vi har satt upp i vår regionala förvaltningsplan för stora rovdjur samt i bred förankring i det gemensamma arbetet mellan länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

– Jakten är inriktad på ett område där det finns en väl dokumenterad problembild och är begränsad till ett revir. Den är enligt vår bedömning proportionerlig och bedöms inte få någon negativ inverkan på populationen. Jakten hindrar inte heller upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus säger Joel Isensköld, chef för Natur- och viltenheten vid Länsstyrelsen Gävleborg.

Val av revir i Gävleborgs län
Länsstyrelsen har beslutat att välja reviret Åmot/Ockelbo utifrån kriterierna täthet/koncentration av vargrevir i länet, historik om skador och oönskade beteenden samt förekomst av tamdjursbesättningar och bebyggelse inom vargrevir.

Reviret har sedan flera år en historik av skador orsakade av varg. Vargarna har under flera års tid i perioder uppvisat ett oönskat beteende som i stor utsträckning påverkat de boende i området.

Det har under hösten 2015 förekommit angrepp på två hundar på gårdsplaner samt på nötkreatur, vilka är svåra att förebygga genom exempelvis stängsling.

I mars 2015 beviljade Länsstyrelsen skyddsjakt på alfaparet i reviret efter att vargarna i över ett års tid genererat oro och obehag för många boende i Ockelbo och Åmot. Ingen varg fälldes under denna skyddsjakt på grund av dåliga spårförhållanden.

I oktober 2015 beviljades en skyddsjakt i Järbo och Jäderfors till följd av angreppet på nöt, ingen varg har dock hittills fällts. Det rör sig om specifika problem som inte minst av socioekonomiska skäl är angelägna att lösa.

I reviret Åmot/Ockelbo finns enligt Viltskadecenters statusrapport från inventeringssäsongen 2014/2015 inga genetiskt värdefulla vargar.

Jaktuttag
Licensjakten omfattar totalt 46 individer och länsstyrelserna anser detta vara av begränsad mängd och ett rimligt uttag i förhållande till vargpopulationens storlek och tillväxt. De berörda länen i mellersta rovdjursförvaltningsområdet har efter samråd enats om jaktuttag per län enligt följande:

  • Värmland – 20 vargar (länsegna revir)
  • Örebro/Värmland – 6 vargar (gemensamma reviret Loka, jakt administreras av Länsstyrelsen Örebro)
  • Dalarna – 8 vargar
  • Gävleborg – 6 vargar
  • Västmanland – 6 vargar

Fördelningen mellan länen följer de regionala förvaltningsplanerna för varg.  

Länsstyrelsen fortsätter nu arbetet med förberedelser inför licensjakten, i samverkan med övriga berörda län.

Bakgrund
Jakten är ett led i rovdjurspolitiken, som syftar till att vargstammen ska ha gynnsam bevarandestatus, samtidigt som tamdjurshållning inte påtagligt försvåras och att hänsyn tas till socioekonomiska faktorer.

Naturvårdsverket har delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt till vissa länsstyrelser i enlighet med att rovdjurspolitiken ska vara regionaliserad.

Besluten och överenskommelserna om lämpligt jaktuttag är tagna i bred förankring inom det mellersta rovdjursförvaltningsområdet där Gävleborg ingår.

Beslut
Beslutet finns publicerat här på webbsidan. Det kommer också att finnas tillgängligt i receptionen på Länsstyrelsen Gävleborg under överklagandetiden.

Beslut om licensjakt i Gävleborgs län