Mål för antalet rovdjur i länet

Torsdagen den 27 november beslutade Gävleborgs viltförvaltningsdelegation att målet för rovdjursförvaltningen i länet ska vara cirka 360 björnar, 88 lodjur och 30 vargar.

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av de stora rovdjuren i länet. Förvaltningsmål är det antal djur som förvaltningen ska sträva mot att ha. Antalet anges i föryngringar, det vill säga honor med ungar.

Viltförvaltningsdelegation fastställde vid mötet förvaltningsmålet för björn till 36 föryngringar, vilket motsvarar cirka 360 björnar. Målet sänks därmed något, från 38 föryngringar. En miniminivå på 25 föryngringar fastställdes av Naturvårdsverket i oktober. Miniminivån anger det lägsta antalet rovdjur som länet ska ha för att säkra arternas långsiktiga överlevnad.

Det nya förvaltningsmålet för lodjur är 16 föryngringar, motsvarande cirka 88 lodjur. Det innebär att målet sänks med 4 föryngringar. Naturvårdsverket har ännu inte fastställt miniminivån för lodjur i länet.

För varg har regionala mål tidigare saknats. Viltförvaltningsdelegationen fastställde nu förvaltningsmålet till 3 föryngringar, vilket motsvarar cirka 30 vargar. Länets miniminivå för varg fastställdes i oktober till 2 föryngringar av Naturvårdsverket. Preliminära uppskattningar indikerar att antalet vargar i länet i dag ligger över förvaltningsmålet. En säkrare uppskattning av vargstammens storlek och utbredning kommer att göras vid den kommande vinterns rovdjursinventeringar, som länsstyrelsen ansvarar för.

Statusen för järv och kungsörn i länet är osäker och möjligheten till populationsreglerande åtgärder är mycket begränsad. De arterna får därför utvecklas fritt i länet tills vidare och viltförvaltningsdelegationen fastställde inga nya mål.

Viltförvaltningsdelegationens ledamöter var eniga beträffande förvaltningsmålet för björn, medan förvaltningsmålen för lodjur och varg fastställdes efter omröstning.

 

Sänkt fällavgift för älg

En mötespunkt var samråd om fällavgiften för älg. Viltförvaltningsdelegationen föreslog att fällavgiften 2015 ska vara 450 kr för vuxen älg och 150 kr för årskalv. Länsstyrelsen avser att fatta beslut i frågan inom kort.

Länsstyrelsen har uppdaterat länets älgförvaltningsplan och den godkändes av viltförvaltningsdelegationen vid mötet.

 

 

 


 Ordlista

Förvaltningsmål = Det antal djur som förvaltningen ska sträva mot att ha.

Miniminivån = Det lägsta antalet rovdjur som länet ska ha för att säkra arternas långsiktiga överlevnad.

Förvaltningsmål och miniminivåer anges i föryngringar. En föryngring är detsamma som en hona med ungar. Antalet föryngringar kan räknas om till antal individer.