Låga halter av miljögifter i gös och gädda från Storsjön

Länsstyrelsen och Storsjöns FVOF har under året analyserat ett flertal miljögifter i fisk (gös och gädda) från Storsjön, Sandviken. Resultatet visade på låga halter av miljögifterna. Nu fortsätter undersökningarna av fisk från flera sjöar i länet.
Gös från Storsjön

– Det blir spännande att jämföra resultatet. Det är första gången miljögifter har undersökts i gös och resultatet från Storsjön är bara en indikation. Flera undersökningar krävs för att kunna bedöma trender och miljögiftsläget i länet, säger Lijana Gottby, miljöenheten, Länsstyrelsen Gävleborg, som är miljögiftssamordnare i länet.

­­Under hösten och vintern 2013 samlades det in gös och gäddor i samarbete med Storsjöns fiskevårdsområdesförening. Omfattade miljögiftsanalyser genomfördes av bland annat dioxiner, PCB, brominerade flamskyddsmedel, fluorerade ämnen (PFOS/PFOA), metaller.

– Resultatet visar att gös hade lägre halter av gifter jämfört med undersökta gäddor. De flesta ämnen var under gällande gränsvärden, vilket är ett mycket glädjande besked. Kvicksilverhalterna i gös och gäddor var också under gränsvärdena för livsmedel. Gäddor från Storsjöns Västerfjärden hade i princip lite lägre halter av miljögifter jämfört med gäddor från östra fjärden, Körnicka, säger Lijana Gottby.

– Tyvärr finns ingen löpande övervakning på andra miljögifter i fisk. Eftersom befintlig miljöövervakning följer enbart kvicksilverhalterna i fisk, så är det ibland svårt att ge ett tydligt svar på om hur farligt det är att äta insjöfisk. Vi får ofta frågan och den uppmärksammas också i media med jämna mellanrum.  Om du exempelvis fiskar själv eller ofta äter egenfångad fisk så brukar jag rekommendera de som vill veta mera att gå in på Livsmedelsverkets webbplats. Där finns bland annat kostråd om fisk och fakta om miljöföroreningar i fisk, säger Lijana Gottby.