Rapporter ger ny kunskap om myggproblemet

Den regionala landskapsstrategin Människor, mygg och natur arbetar med att fylla kunskapsluckor om hur man skulle kunna hantera myggproblemet på lång sikt. Under 2012 har forskningsuppdrag genomförts på uppdrag av länsstyrelserna och i flera rapporter redovisas nu ny kunskap om myggproblemet vid Nedre Dalälven. Rapporterna kommer vara underlag till Länsstyrelsens slutrapport som ska redovisas för Miljödepartementet den 1 december 2013.

Sedan 2011 driver länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala, Dalarna och Västmanlands län på uppdrag av regeringen ett projekt där man tillsammans med de människor som bor och verkar vid Nedre Dalälven söker efter lösningar som kan minska myggproblemen. Det långsiktiga målet för projektet är att begränsa massförekomsten av översvämningsmygg samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Befolkningens idéer har resulterat i att flera forskningsuppdrag har genomförts för att ta reda på mer vad som orsakar problemen och hur de skulle kunna hanteras långsiktigt.

– Rapporterna ger oss värdefull ny kunskap. Bland annat vet vi nu att hävd genom slåtter eller bete kraftigt minskar antalet mygglarver. Rapporterna kommer tillsammans med de forskningsuppdrag som planeras för 2013 att vara underlag inför det fortsatta arbetet att presentera möjliga långsiktiga lösningar. Våra förhoppningar är att genom en kombination av åtgärder i olika delar av området på sikt ska kunna förbättra den svåra situation som vissa år uppstår kring Nedre Dalälven, avslutar Anna-Carin Lundqvist.

 

Fakta
En regional landskapsstrategi är ett arbetssätt för att bevara och hållbart bruka naturresurser utifrån en helhetssyn på landskapsnivå. Arbetssättet innebär att vi tillsammans med allmänheten söker efter olika möjligheter att begränsa massförekomsterna av översvämningsmygg på lång sikt. Projektet startades våren 2011. Tre arbetsgrupper bildades med sammanlagt ett trettiotal deltagare som bor och verkar i området. Deltagarnas idéer har formulerats till undersökningar eller forskningsuppdrag. En del resultat från dessa är nu klara.  

Under året kommer ytterligare forskningsuppdrag att utföras, samt sammanställningar av vilka konsekvenser de olika åtgärderna skulle få om de genomförs.

I en slutrapport kommer sedan länsstyrelserna att presentera en sammanlagd bedömning av vilka åtgärder som beskrivs i rapporterna som skulle kunna vara delar av en möjlig långsiktig lösning av myggproblemen vid Nedre Dalälven. Rapporten ska överlämnas till regeringen den 1 december 2013.  

Sammanställning och bedömning av myggbegränsningsmetoder i Sverige och andra länder (Karin Gerhardt, Mattias Iwarsson och Håkan Tunón, Centrum för biologisk mångfald).   

Syftet med studien var att utifrån tillgänglig litteratur, kontakter och andra källor sammanställa kunskap om olika metoder som används runt om i världen för att minska problem med översvämningsmygg. Detta för att ge uppslag om alternativa metoder och vilken effekt dessa skulle kunna förväntas ha. I rapporten redovisar författarna att på många platser använder man sig av flera olika metoder i kombination, för att begränsa massförekomst av översvämningsmygg. Detta kallas integrerad myggkontroll.

För länsstyrelsernas fortsatta arbete har sammanställningen bekräftat vikten av att fortsätta jobba parallellt med olika åtgärder. I rapporten redovisas att flera metoder som diskuterats inom strategins arbetsgrupper i dag används internationellt i olika form och omfattning. Länsstyrelserna har genom rapporten fått uppslag till att prova nya åtgärder som till exempel bränning av gräsmarker, medan andra åtgärder som nämns inte bedöms som lämpliga att använda vid Nedre Dalälven.  

Hävdens betydelse för mängden översvämningsmyggor i Nedre Dalälvsområdet (Örjan Östman och Åsa Wengström, Uppsala Universitet).
Syftet med studien var att jämföra mängden mygglarver som fanns på marker som sköts med bete eller slåtter med närliggande likvärdiga områden som inte hävdas. Dessa parvisa jämförelser gjordes på tio platser under två större översvämningar som var gynnsamma för översvämningsmygg i maj och juli. Forskarna mätte och jämförde även ett antal faktorer som till exempel vattendjup, vegetationshöjd och näringshalt som skulle kunna tänkas påverka produktionen av mygg på de olika områdena.

Resultaten visar att det produceras betydligt färre mygglarver på de områden som hävdas jämfört med områden som inte hävdas. Variationen mellan olika områden var stor men det genomsnittliga resultaten från maj och juli visar att 70 % respektive 45 % färre mygglarver fanns på de hävdade områdena. Studien indikerar även att faktorer som till exempel vegetationshöjd och näringshalt i marken påverkar produktionen av mygglarver. Rapporten visar att en utökad hävd av ängsmarkerna längs älven skulle kunna vara en metod som tillsammans med andra åtgärder kan förbättra myggsituationen vid Nedre Dalälven.

Resultaten ger stöd för länsstyrelserna att fortsätta arbetet med att utöka arealen hävdad mark och att tillsammans med projekt som drivs inom biosfärområdet Älvlandskapet Nedre Dalälven fortsätta jobba för att hitta lönsamma lösningar för de som brukar markerna.

Färnebofjärdens högvattentoppar- kan de kapas? (Sigurd Melin och S. Anders Brandt, Terra firma)
Syftet med uppdraget var att undersöka om olika rensningsåtgärder i utflödet av Färnebofjärden (exempelvis genom att ta bort stora stenar), skulle vara tillräckliga för att öka avrinningen ur fjärden så mycket, att höga flöden i älven inte orsakar översvämningar i de områden där myggen kläcks fram. Författarna visar i rapporten att enbart rensningsåtgärder inte är tillräckliga för att förhindra att höga flöden i älven skapar oönskade översvämningar. Att helt avlägsna trösklarna i utflödet av Färnebofjärden är inte heller en möjlig lösning eftersom fjärdens vattennivå då skulle sänkas överlag, vilket skulle frilägga ytterligare ytor där myggorna kan lägga ägg. Dessutom skulle hydrologin och naturen påverkas på ett negativt sätt.

I rapporten ger författarna även räkneexempel på vilka åtgärder i forsarna uppströms Gysinge som skulle krävas för att undvika översvämningstoppar lokalt i Färnebofjärden.

För länsstyrelsen blir nästa steg att bedöma om förslagen i rapporten är genomförbara samt sammanställa vilka konsekvenser de skulle få, bland annat för hydrologin och naturmiljöerna i området.

Analys av vattenflöden i Dalälven i relation till myggproduktion (Göran Lindström, Anneloes de Wit, Berit Arheimer, SMHI)
Syftet med forskningsuppdraget var att söka efter samband mellan omfattande myggproduktion vid Nedre Dalälven med parametrar som vattenstånd,, nederbörd, nederbördsmönster och variation i olika vattenregleringsparametrar i och kring Dalälven. Informationen användes bland annat för att uppskatta varifrån vattnet som orsakar översvämningarna kommer och att ta reda på betydelsen av lokala regn för vattennivåerna.

Författarna kommer fram till att ca 93 % av variationen av vattenståndet i Färnebofjärden förklaras av tappningen i Näs kraftverk (precis uppströms Färnebofjärden) och beror alltså i huvudsak inte på lokala regn. Nästa fråga blir nu att undersöka om det är tekniskt möjligt att reglera vattnet i Dalälven med befintliga magasin, för att undvika att de flacka markerna översvämmas och skapar massförekomster av översvämningsmygg. Ett sådant forskningsuppdrag har påbörjats och kommer att genomföras under våren 2013.

Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader (Åsa Soutukorva, Kajsa Johansson, Linus Hasselström, Enveco Miljöekonomi; A Scott Cole, EESweden; Hans Remvig, Resurs AB; Bengt Kriström, SLU).
Syftet med denna forskningsstudie var att genomföra en analys av vilka samhällsekonomiska kostnader den rikliga myggförekomsten vid Nedre Dalälven orsakar. Även beräkningar av de eventuella kostnader problemet innebär för turistnäringen skulle ingå i analysen.

Författarna genomförde en studie i flera delar. Bland annat genomfördes en s.k. scenariovärderingsstudie för att med hjälp av enkäter till tre olika grupper i samhället ta reda på vilken betalningsvilja som finns för att kraftigt minska myggproblemet. Scenariovärderingsmetoden är en vanlig metod för att uppskatta det ekonomiska värdet av miljöförändringar.

De som besvarade enkäten var positivt inställda till de åtgärder som föreslogs, dvs. BTI, vattenreglering och öppnande av landskapet, och uppgav att de skulle vistas mer utomhus, sova bättre och vara mindre stressade om myggproblemet åtgärdades.

Värderingsstudien visade att människor boende vid Nedre Dalälven och de angränsande länen samt fritidshusägare sätter ett mycket stort ekonomiskt värde på att förekomsten av översvämningsmygg kraftigt minskar. En av de viktigaste anledningarna till detta är enligt studien att framtida generationer ska kunna njuta av resultatet.

När det gäller bedömningen av myggproblemets kostnader för turistnäringen visar befintlig statistik över besök i området och turistekonomiska effekter av resande, att turismen i Nedre Dalälvsområdet som helhet inte påverkas negativt av översvämningsmyggen.

Studien skickar en stark signal till beslutsfattare att åtgärder för att minska myggproblematiken med stor sannolikhet kommer vara samhällsekonomiskt befogade. Länsstyrelsen konstaterar att studien motiverar att arbetet med att hitta långsiktiga sätt att begränsa myggproblemet är prioriterat och att vi fortsätter att jobba med frågan ur så breda aspekter som möjligt.

Rapporterna
Färnebofjärdens högvattentoppar - kan de kapas? 
Hävdens betydelse för mängden översvämningsmyggor i nedre Dalälvsområdet 
Sammanställning och bedömning av myggbegränsningsmetoder i Sverige och andra länder 
Samhällsekonomisk analys av myggproblemets kostnader, slutrapport, januari 2013 
Analys av vattenflöden i Dalälven i relation till myggproduktion 

För mer information om rapporterna kontakta gärna Länsstyrelsen Gävleborg eller respektive författare: Internationella metoder: Håkan Tunon, 018-67 25 91
Hävdens betydelse: Örjan Östman, 018-471 26 80, mobil: 070-250 01 79
Samhällsekonomisk analys: Linus Hasselström 070-498 78 20, eller Kajsa Johansson 076-317 50 52.