Nya åtgärder för att förbättra miljön i länet

Tisdagen den 2 oktober kommer Länsstyrelsen tillsammans med Skogsstyrelsen att starta upp ett arbete med att ta fram nya åtgärder inom de delar av miljömålen där länet idag har eller ser brister.

Sverige har tagit flera steg på väg mot hållbarhet de senaste åren. Men regeringen bedömer att 14 av de 16 miljökvalitetsmålen inte kommer att nås till år 2020 med dagens förutsättningar. Det behövs en kraftsamling om Sverige ska nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen. Det konstaterar Naturvårdsverket i 2012 års fördjupade utvärdering av hur den svenska miljön mår och hur miljöarbetet går.

– Läget bedöms något mer positivt i Gävleborgs län, mest tack vare att vi är ett glesbefolkat län som ligger tillräckligt långt norrut för att inte påverkas alltför mycket av inkommande luftföroreningar från Centraleuropa. Vi kommer troligen att klara fem av miljökvalitetsmålen i länet men mycket arbete återstår, säger Anna Bredberg, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen.

En analys som Länsstyrelsen gjort tillsammans med Skogsstyrelsen visar att länet behöver sätta in åtgärder för drygt 60 procent av de preciseringar* regeringen har beslutat om för miljökvalitetsmålen.

– Nu påbörjar vi ett arbete i bred samverkan i länet för att tillsammans ta fram de viktigaste åtgärderna som vi bedömer behövs för att Gävleborg ska nå miljömålen, säger Anna Bredberg.

Arbetet kommer att utföras i sex arbetsgrupper uppdelade i följande teman: Vattnet, Giftfri miljö, Naturen, Skogen, Odlingslandskapet och Samhället. Grupperna omfattar cirka 60 deltagarna från hela länet. Förutom Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen deltar tjänstemän och politiker från kommunerna, landstinget, regionförbundet, LRF samt markägare, brukare, ideella organisationer såsom Naturskyddsföreningen och Fäbodföreningen med flera.

Gruppernas arbete ska redovisas i slutet på februari 2013. Därefter kommer Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen att ta fram ett regionalt åtgärdsprogram som ska gälla för alla aktörer i länet.

* Preciseringarna som regering har beslutat om för miljökvalitetsmålen syftar till att tydliggöra innebörden av miljökvalitetsmålen och det miljötillstånd som ska nås. De ska utgöra en grund för tolkningar av vad miljökvalitetsmålen innebär, vara kriterier vid bedömningen av möjligheterna att nå målen och vara vägledande för miljömålsarbetet.