Länsstyrelsernas miljöprövning koncentreras till tolv län

Länsstyrelsernas prövning av miljöfarliga verksamheter koncentreras den 1 juni till tolv av landets 21 länsstyrelser. Det innebär att vissa länsstyrelser får ansvar för prövningen i intilliggande län. Regeringens syfte med koncentrationen är att prövningen ska bli mer enhetlig och effektiv.
Prövningsdistrikten och de länsstyrelser som ansvarar för miljöprövningen från den 1 juni

Förändringen gäller miljöfarliga verksamheter, som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Vindkraftverk, bergtäkter och en rad industribranscher är några exempel på verksamheter som omfattas. Genom att koncentrera verksamheten till färre länsstyrelser vill regeringen skapa större samlade resurser med bättre förutsättningar att hantera prövningen. De tolv länen har i uppdrag samordna sig så att prövningen blir enhetlig över landet och samtidigt effektiviseras.

Enligt miljöbalken måste verksamheter med stor miljöpåverkan ha tillstånd innan de får byggas eller ändras. Vid prövningen tar länsstyrelsen ställning till om bästa teknik kommer att användas och om effekterna på omgivningen och miljön kan accepteras. Om en verksamhet kan tillåtas kopplas tillståndet till villkor, som reglerar utsläpp, buller, avfall, transporter och annan påverkan på omgivningen.  

De tillståndspliktiga verksamheterna är indelade i A- och B-verksamheter. Det är prövningen av B-verksamheterna som nu koncentreras till tolv länsstyrelser medan A-verksamheterna även i fortsättningen prövas av mark- och miljödomstolarna. Hur de nya prövningsdistrikten ser ut framgår av nedanstående tabell och karta.

Besluten om tillstånd fattas av en särskild miljöprövningsdelegation inom länsstyrelsen. Den består av en jurist som ordförande och en miljösakkunnig. Delegationen utses av regeringen och är självständig i sitt beslutsfattande.

Innan en ansökan upprättas och lämnas in ska den som tänker söka tillstånd samråda med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, närboende och andra enskilda som särskilt berörs. Samrådet ska även i fortsättningen ske med länsstyrelsen i det län där verksamheten ska drivas.

Länsstyrelserna kommer tillsammans att göra allt för att övergången och den fortsatta hanteringen av prövningarna ska fungera så smidigt som möjligt.

Länsstyrelser med miljöprövning / Prövningsdistrikt
Dalarnas län / Dalarnas och Gävleborgs län
Hallands län / Hallands län
Kalmar län / Kalmar och Kronobergs län
Norrbottens län / Norrbottens län
Skåne län / Skåne och Blekinge län
Stockholms län / Stockholms och Gotlands län
Uppsala län / Uppsala, Södermanlands och Västmanlands län
Västerbottens län / Västerbottens län
Västernorrlands län / Västernorrlands och Jämtlands län
Västra Götalands län / Västra Götalands län
Örebro län / Örebro och Värmlands län
Östergötlands län / Östergötlands och Jönköpings län