Kometprogrammet – ett uppskattat, men ännu lite utnyttjat sätt att skydda skog

Många har valt att skydda värdefull natur i sina skogar inom Kometprogrammet, men möjligheterna att göra detta är ännu okänt för de flesta skogsägare. Det visar den halvtidsutvärdering som Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne län nu har lämnat till regeringen. 

Totalt har 72 områden på drygt 300 hektar produktiv skogsmark skyddats inom ramen för Kometprogrammet. Av dessa är 35 biotopskyddsområden, 35 naturvårdsavtal och 2 naturreservat. Efter två år har 385 intresseanmälningar om formellt skydds av värdefull natur i skogsmark lämnats in inom de fem testområdena; Västerbottens kustland, Södra Hälsingland, Dalsland, Kronobergs län och Östra Skåne. Genom intresseanmälningarna har nya värdefulla områden, arealer som inte var registrerade som nyckelbiotop eller objekt med naturvärde sen tidigare, hittats.

Utvärderingar visar att många skogsägare inte känner till Kometprogrammet och att de genom programmet har möjlighet att skydda sin skog. Ytterligare marknadsföringsinsatser av såväl intresseorganisationer som myndigheter behövs därför. Av de som känner till Komet är 90 procent mycket eller delvis positivt inställda till Kometprogrammet. Av förklarliga skäl är de markägare som lämnat in intresseanmälan ännu mer positiva.   
En aspekt som uppskattas är den samverkan mellan markägare och myndigheter som eftersträvas i programmet. Flera av referensgruppens organisationer (se Skogsstyrelsens websida, adress nedan) vittnar om att Kometprogrammet som arbetssätt är uppskattat både av markägare i Kometområdena och av organisationernas lokalföreningar.

Från april i år kan myndigheterna även fråga grannar till markägare som anmält intresse om även de vill få ersättning för skydd av sin skog, om värdekärnan går in på deras mark. Även riktad information till skogsägare i områden med höga naturvärden får nu skickas ut. Försöket handlar dock fortfarande om frivillighet.  

Syftet med samarbetsprojektet Kometprogrammet är att öka måluppfyllelsen för miljömålet Levande skogar, öka användningen av naturvårdsavtal, ta tillvara markägarnas intressen för att bidra till naturvården samt uppnå ett bättre samarbetsklimat mellan markägare och myndigheter. Kometprogrammet är ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Skåne län. Programmet pågår i fem testområden fram till 2014.  

Mer information
På kometprogrammets egen webbsida,  www.minnaturvård.se, finns fyllig information om programmet, skyddsvärd natur och skyddsformer.
Nedan finns rapporten till regeringen i PDF-format:
Rapporten Kometprogrammet – avrapportering 2012.


Kontaktpersoner

Tove Thomasson, projektledare, tfn 0413-294 65

Lokala kontaktpersoner från Skogsstyrelsen och länsstyrelsen i Södra Hälsinglands kometområde:   
Länsstyrelsen: Karin Brolin, tfn 026-17 11 93
Skogsstyrelsen: Lena Samuelsson, tfn 0278-356 70  

http://www.minnaturvård.se