Arbetsmarknadsläget i länet vecka 22 

Publicerad
2012-06-05
Kategori
Näringsliv & föreningar
Ämnesområde
Företagsstöd

De sammanvägda indikatorerna talar sitt tydliga språk, nämligen att läget är oförändrat kärvt för stora grupper på arbetsmarknaden, men att situationen för närvarande stabiliserats på denna nivå.

Ja 

För de grupper som har de högsta ”trösklarna” till arbetsmarknaden, som exempelvis utrikesfödda och personer med olika typer av funktionshinder, ökar nu arbetslösheten inte bara i jämförelse med förra året utan även i jämförelse med förra veckan. Varselsituationen har varit stabilt låg den senaste tiden, vilket indikerar att det inte finns någon anledning att befara några underliggande problem som kan påverka arbetsmarknaden negativt i länet den närmaste framtiden.

I fjärran, såväl i väst som öst, hörs vissa dova toner som skapar förhoppningar om stundande uppgångar i världsekonomin. Detta är förhoppningar som bara väntar på att utbrista i ett förlösande oratorium, som kan bidra till att arbetsmarknadsutvecklingen återigen vänder i en mer positiv riktning i Gävleborgs län. Samtidigt finns farhågor om att det ska komma svallvågor från eventuellt eskalerande ekonomiska problem från södra Europa, som i så fall skulle kunna riskera att överskugga den optimism som kan bidra till en vändning under kommande kvartal.  

De konjunktur- och strukturindikatorer som inger vissa förhoppningar, utöver att varselsituationen är stabilt låg, är den senaste tidens tendens med en svag ökning av antalet nyanmälda lediga platser.

Vidare kan noteras att antalet personer i arbetsmarknadsutbildning i Gävleborg ligger högre än för riksgenomsnittet i jämförelse med antalet arbetslösa, och att tendensen är ökande. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning är nämligen en av de enskilt största tillväxtfaktorerna, eftersom det finns kompetensbehov även i tider av lågkonjunktur och återhållsam efterfrågan. En rad av de strukturella problemen på länets arbetsmarknad kan också i stort sett enbart lösas genom mer kompetensutveckling och utbildning.

Läs veckobrevet 

Om veckobrevet
Föreliggande lägesrapport är en så långt som möjligt neutral förmedlare av de konkreta fakta som beskriver arbetsmarknadsläge och arbetsmarknadsutveckling i Gävleborgs län. Lägesrapporten innehåller från och med denna vecka också en sammanställning av de 12 främsta konjunktur- och strukturindikatorerna för arbetsmarknaden i Gävleborgs län, som denna rapport kontinuerligt följer. Det är sammanvägningen av dessa indikatorer som också avgör om lägesrapporten går i dur eller moll.

 

Senast uppdaterad: 2012-06-05    

Kontakta oss

Britt-Marie Edfelt
Strateg
Länsledningens stab
Britt-Marie punkt Edfelt snabela lansstyrelsen punkt se¤Britt-Marie punkt Edfelt snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251344
070-6653331
Leif Jansson
Enligt uppdrag av Länsledningens stab
leif punkt jansson snabela sandviken punkt se¤leif punkt jansson snabela sandviken punkt se
026-24 13 50
070-575 00 44