Projekt som ska ge en effektiv och likvärdig djurskyddskontroll

Jordbruksverket och länsstyrelserna startar nu ett projekt för att utveckla en mer effektiv och likvärdig djurskyddskontroll över hela landet.
– En av de viktigaste delarna i projektet är, att alla vi som jobbar med djurskyddskontroll når samsyn om målen för verksamheten, säger Johan Loberg, projektledare.

För två år sedan flyttades djurskyddskontrollerna från kommunerna till länsstyrelserna. Många av målen med överflyttningen har infriats, men det finns fortfarande utvecklingspotential på några områden.

Projektet kommer att arbeta med att

  • skapa ett handläggarstöd för länsstyrelserna där processbeskrivningar och övrigt stöd ska ge bättre samsyn,
  • skapa gemensamma förutsättningar för en effektivare djurskyddskontroll genom förändringar i rutiner och administrativa system,
  • ta fram en nationell utbildningsplan för dem som arbetar med djurskyddskontroll,
  • ta fram en plan för registervård av djurskyddskontrollregistret,
  • skapa rutiner för uppföljning och utvärdering av djurskyddskontrollen

Samarbete mellan kontrollmyndigheterna

Jordbruksverkets uppgift är att samordna länsstyrelserna och ge dem stöd, råd och vägledning. Verket har fått i uppdrag av regeringen att förbättra möjligheterna för en god djurskyddskontroll i samarbete med länsstyrelserna. En projektgrupp, med personal både från Jordbruksverket och länsstyrelserna, kommer att ta tillvara och sprida goda erfarenheter från enskilda länsstyrelser till samtliga berörda. Projektet löper under hela 2011.  

Under de senaste två åren har många länsstyrelser tagit fram väl fungerande sätt att arbeta på. Samtidigt finns det stora samordnings- och effektiviseringsvinster att göra, då man fortfarande har olika handläggningsrutiner runt om i landet och antalet genomförda kontroller kan troligtvis höjas markant.        

Kontakt för journalister Johan Loberg, projektledare, Jordbruksverket, telefon: 036-15 61 13

Robert ter Horst, länsveterinär, Länsstyrelsen i Västra Götaland, telefon: 031-60 58 51, mobil: 070-326 93 72