Nytt beslut för Bredforsens naturreservat

Länsstyrelsen beslutade idag om ändring av Bredforsens naturreservat. Samtidigt fastställdes även en ny skötselplan för naturreservatet. Bredforsens naturreservat ligger vid Dalälven och är till för att skydda typiska dalälvsmiljöer som älvängar, svämskogar och lövrika naturskogar. Det nya beslutet ger utökade möjligheter att restaurera och sköta Bredforsens fantastiska natur.

Hävdade älvängar och lövmiljöer i Bredforsens naturreservat

Bredforsens naturreservat bildades ursprungligen år 1999 för att skydda ett område med typisk dalälvsnatur. Det gamla beslutet och skötselplanen är inaktuella och ersätts därför av ett nytt beslut och skötselplan. Det nya beslutet är en anpassning till gällande lagstiftning och ger utökade möjligheter att restaurera och sköta områdets natur.

Bredforsens naturreservat ligger vid Dalälven och syftar till att bevara flera typiska dalälvsmiljöer som älvängar, svämskogar och lövrika naturskogar. Stora restaurerings- och skötselinsatser har gjorts för att återskapa och vårda de värdefulla naturtyperna. Som en följd av det nya beslutet kommer ambitionsnivån i naturreservatet att höjas ytterligare. Det som är aktuellt detta år är restaurering av älvängar igenvuxna med videsnår. Älvängarna kommer att röjas från sly och igenväxningsvegetation och sedan slås varje år.

Beslut om ändring för Bredforsens naturreservat (pdf 2,5 MB)

För mer information kontakta Mats Norin, 026-17 12 28 eller 070-547 12 28.