Nej till skyddsjakt på varg i Jäderfors

Länsstyrelsen Gävleborg beslutade på måndag 31 oktober att inte bevilja skyddsjakt på den varg som 17 oktober angrep får i Jäderfors i Sandvikens kommun. Anledningen är bland annat att andra förebyggande åtgärder  måste prövas innan skyddsjakt kan beviljas, enligt de regler som gäller idag.

21 oktober mottog Länsstyrelsen en ansökan om skyddsjakt på varg från en djurägare i Jäderfors, vars får hade utsatts för ett vargangrepp 17 oktober. Vid skyddsjaktsansökningar gör Länsstyrelsen en helhetsbedömning av skadornas omfattning, vilka skadeförebyggande åtgärder som har använts och om det finns alternativ till skyddsjakt.

- Länsstyrelsen har rätt att bevilja skyddsjakt under förutsättning att ett antal villkor är uppfyllda, säger Sofia Ageheim, rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen. Skyddsjakt kan bli aktuellt först när djurägaren har provat andra lämpliga lösningar, till exempel rovdjursstängsel.

Vid angreppet 17 oktober befann sig fåren i en hage som delvis saknade stängsel. Naturliga barriärer har förhindrat fåren att ta sig ut, men har sannolikt inte hindrat vargen från att ta sig in i hagen. Länsstyrelsen gör därför bedömningen att andra lösningar än skyddsjakt ännu inte har prövats i tillräcklig utsträckning för att förhindra allvarlig skada på tamdjuren.

- Länsstyrelsen har informerat djurägaren om möjliga åtgärder och om vilka bidrag de har möjlighet att söka. Länsstyrelsen har även bistått med hjälp att sätta upp provisoriskt stängsel, säger Sofia Ageheim.

Ytterligare villkor för skyddsjakt är dels att skyddsjakten inte får försvåra upprätthållandet av vargens så kallade gynnsamma bevarandestatus, dels att skadorna måste kunna kopplas till en viss skadegörande individ.

- I dag är det okänt vilken eller vilka vargar som har orsakat skadorna i Jäderfors, säger Sofia Ageheim.

Ett flertal vargobservationer har gjorts i och utanför Jäderfors under hösten. Att en varg under korta stunder uppträder väl synligt och till synes oskyggt är inte detsamma som att beteendet uteslutande är onaturligt, men det kan av människor anses vara ett oönskat beteende.

Att Länsstyrelsen inte beviljar skyddsjakt i detta ärende betyder inte att Länsstyrelsen ser lätt på den skada som har föranlett skyddsjaktsansökan. Länsstyrelsen följer utvecklingen i området och är väl medveten om den oro som finns hos de boende.

Länsstyrelsen vill betona att reglerna för skyddsjakt mycket väl kan komma att förändras i och med det uppdrag Naturvårdsverket ska presentera för regeringen senast 15 november 2011.


Mer information:
Sammanfattning av tidigare händelser i Jäderfors