Länsstyrelsen gör riktade insatser för att kartlägga vargförekomst i Sandvikenområdet

Under hösten har tre fårbesättningar och en hund i Sandvikenområdet utsatts för vargangrepp och länsstyrelsen har fått in ett stort antal rapporter från allmänheten om vargobservationer. Länsstyrelsens rovdjursfunktion arbetar därför sedan en tid tillbaka med riktade inventeringsinsatser i området.

- Vi behöver kunskap om vargen eller vargarna som rör sig i området. I det här arbetet har vi stor hjälp av tips från de boende i trakten, säger Sofia Ageheim, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Allmänheten kan rapportera in sina observationer till länsstyrelsen via hemsidan rovobs.se. Med anledning av höstens händelser följer länsstyrelsen upp en stor andel av de observationer som görs i trakterna kring Järbo, Jäderfors och Åmot.

- Kommande inventeringssäsong är det här ett högprioriterat område. Under förutsättning att det finns snö kommer länsstyrelsen att genom spårning ta reda på framför allt om det är en eller flera vargar som rör sig i trakten och vilken genetisk status den eller de har. Sedan en tid tillbaka samlar vi därför också in vargspillning för DNA-analys, säger Sofia Ageheim.

 

Nej till skyddsjakt

Länsstyrelsen har under hösten avslagit fyra ansökningar om skyddsjakt på varg i Sandvikens kommun. Två ansökningar gjordes i oktober med anledning av vargangreppen på fårbesättningar. Ytterligare två ansökningar, som länsstyrelsen fattade beslut om förra veckan, inkom sedan en tacka dödats av varg och en jakthund utsatts för misstänkt vargangrepp.

Länsstyrelsen gör bedömningen att skadorna är allvarliga för dem som har drabbats, men i en helhetsbedömning kan skadorna som hittills har uppkommit inte utgöra skäl för skyddsjakt.

För att skyddsjakt överhuvudtaget ska kunna medges krävs, enligt den lagstiftning som gäller i dag, att det inte finns andra lämpliga lösningar. Vargangreppen mot nämnda fårbesättningar har i samtliga fall skett i hagar där stängsel delvis har saknats. Naturliga barriärer har förhindrat fåren att ta sig ut ur hagen, men har sannolikt inte hindrat vargen från att ta sig in.

Länsstyrelsen har informerat de drabbade djurägarna om möjliga åtgärder för att skydda djuren och om vilka bidrag de har möjlighet att söka, och har även bistått med hjälp att sätta upp provisoriskt stängsel.

För att förhindra att fler rovdjursangrepp inträffar erbjuder länsstyrelsen rådgivning till tamdjursägare i området, liksom i övriga länet. Tamdjursägare har möjlighet att söka bidrag för skadeförebyggande åtgärder, exempelvis rovdjursavvisande stängsel.

 

Beredskap för skrämselåtgärder

Länsstyrelsen ser allvarligt på situationen i Sandvikenområdet.

- Vi följer noga de vargobservationer som görs och är väl medvetna om den oro som finns hos människor i trakten, säger Sofia Ageheim.

Att en varg under korta stunder uppträder väl synligt och till synes oskyggt kan anses vara ett oönskat beteende, men är inte nödvändigtvis onaturligt. Om vargen däremot under längre tid uppehåller sig i omedelbar närhet till bebyggelse, har ett oskyggt beteende och skapar en otrygg situation för boende kan Polismyndigheten besluta om åtgärder, i första hand skrämselåtgärder.

- Länsstyrelsen har inte rätt att fatta sådana beslut, men vi har varit i kontakt med polisen angående Sandvikenområdet. Polisen har nu beredskap att vid behov sätta in skrämselåtgärder för att få eventuellt närgångna vargar att lämna området, säger Sofia Ageheim.

 

Uppmanar till rapportering på rovobs.se

I länsstyrelsens arbete med att kartlägga vargförekomst i Sandvikenområdet är det av stort värde att boende i området tipsar länsstyrelsen om observationer av varg, spår eller spillning. På hemsidan rovobs.se kan vem som helst enkelt rapportera in och även se andras observationer. Tamdjursägare, jägare och andra som berörs av rovdjur kan informera varandra om vad som händer i närområdet och på så sätt förebygga skador på tamdjur.

- Länsstyrelsen är tacksam för alla uppgifter som kommer in eftersom det underlättar arbetet med rovdjur. Det är ett viktigt underlag i arbetet med rovdjursförvaltning, exempelvis vid skyddsjaktsärenden och som nu, när vi gör riktade inventeringsinsatser, säger Sofia Ageheim.