Tre nya naturreservat i länet

Idag har tre nya naturreservat bildats i länet. Det är Erik-Olssveden i Ljusdals kommun samt Skjortnäs Östra och Skjortnäs Västra naturreservat som båda ligger i Gävle kommun. I alla tre områdena finns skogar med höga naturvärden.

Skog vid Erik-Olssveden. Foto Helena Persson

Erik-Olssveden är ett ca 10 ha stort område som ligger vid Ljusnans norra strand, cirka 2,5 km västnordväst om Färila i Ljusdals kommun. Skogen i området är gammal och det är hög och jämn fuktighet. Det finns gamla grova granar, äldre grova aspar och död ved. I skogen växer bland annat den rödlistade svampen bombmurkla.

 

Bombmurkla finns i Erik-Olssveden. Foto Helena Persson

Skjortnäs Östra och Skjortnäs Västra är två närliggande områden i norra delen av Gävle kommun. Tillsammans utgör de 48 ha varav det mesta är skogsmark. Här har skogen fått växa sig gammal. Stora grova tallar med tjock bark finns det gott om, och där marken är lite fuktigare växer gamla granar tillsammans med grova aspar med stora kronor.

 

Skog i Skjortnäs Västra naturreservat. Foto Länsstyrelsen Gävleborg

Att dessa tre områden med gammal skog nu skyddas som naturreservat är glädjande för en mängd olika fåglar, insekter, svampar, mossor och växter. Framförallt för de arter som trivs i gamla skogar med gott om gamla och döda träd.

 

 Omtyckt björkstubbe! Foto Kristina Jiselmark


 

Läs reservatsbeslutet här

 Erik-Olssvedens naturreservat (pdf 2,2 Mb)

 Skjortnäs östra naturreservat (4,1 Mb)

 Skjortnäs västra naturreservat (3,9 Mb)