Länets miljö något bättre än rikets

Årets uppföljning av Gävleborgs miljömål visar att miljötillståndet i vårt län totalt sett bedöms något mer positivt än i riket som helhet. Även om endast 37 procent av de regionala miljömålen kunde nås till 2010, så är trenden ändå positiv för många. Det handlar om drygt femtio miljömål som täcker in det viktigaste för vår miljö. Det finns mål för eldningsoljor, utsläpp av svavel, kväve och fosfor samt ekologisk produktion som vi kunnat nå, men det finns också exempel på mål för drivmedelsförbrukning, hudcancer och godtagbar minivattenföring som vi inte kunnat nå.

– Årets uppföljning av de regionala miljömålen är en slutredovisning av de regionala miljömålen som löpte ut år 2010. Under nästa år går vi vidare med att ta fram relevanta mål och åtgärder för den kommande perioden fram till 2020, säger Anna Bredberg, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen.

De nationella miljökvalitetsmålen
De 16 nationella miljökvalitetsmålen är grunden för miljöpolitiken i Sverige. Det mål som rör fjällvärlden och målet om skyddande ozonskikt behöver inga åtgärder inom länet och dessa mål ingår inte i utvärderingen. Fyra av de nationella miljökvalitetsmålen kommer att nås i Gävleborgs län till 2020. Ett miljökvalitetsmål är nära att nås medan övriga nio miljökvalitetsmål inte kommer att nås med de planer och åtgärder vi vet om idag.

– Länsstyrelsen bedömer att grundvattnet, försurningsgraden av mark och vatten, luftkvaliteten samt våtmarkerna är miljöområden där länet har bra förutsättningar för att nå målen. Generellt har länet bättre miljötillstånd än riket som helhet, främst tack vare att vi saknar storstädernas miljöproblem samt att försurningsbelastningen är låg, säger Anna Bredberg.

Utvecklingen för Begränsad klimatpåverkan är negativ. Den första hälften av 2000-talet har utvecklingen av koldioxidutsläppen gått i fel riktning. De sista åren har utsläppen från transportsektorn minskat något men den totala drivmedelsförbrukningen i länet ökar fortfarande och är nu 30 procent högre än 2004.  

Miljökvalitetsmålet Ett rikt växt- och djurliv är mycket svårt att nå. Alla typer av ekosystem hyser arter som minskar i vårt län, men särskilt allvarlig är situationen för länets gräsmarker. Ett aktivt bruk av ängs- och betesmarker, slåtterängar samt fäbodar är nödvändigt för dessa miljöer som är helt beroende av ett livskraftigt jordbruk med djurhållning. Målet om fäbodbruk kunde inte nås men länet har ändå ett starkt brukande av fäbodarna, något som Länsstyrelsen ser som mycket positivt.

54 regionala mål
Länet har 54 regionala miljömålen som är framtagna i brett samarbete i länet och flertalet kommuner arbetar med lokala miljömål. Trots ett omfattande miljöarbete har det varit svårt att nå alla de regionala miljömålen till år 2010. Av de 54 regionala miljömålen bedömer Länsstyrelsen Gävleborg att 37 procent kunde nås i tillräcklig utsträckning medan 63 procent inte kunde nås.

Anledningen till att länet inte kunnat nå alla mål är antingen att utvecklingen gått åt fel håll eller att åtgärdstakten har varit för låg. De områden som är extra svåra att jobba med är transportproblematiken, bevarandet av biologisk mångfald, havsmiljön och skärgården, skydd av natur- och kulturmiljöer samt god bebyggd miljö.  

Mer fokus på miljöfrågorna behövs
– Kommuner och företag är viktiga aktörer i miljöarbetet. Det finns många engagerade företag och kommuner. Vi ser också att gävleborgaren engagerar sig i miljön genom att sortera sopor och handla ekologiskt och närproducerat. Det finns dock mer att göra. Miljöfrågorna skulle behöva klättra högre upp på agendan hos länets invånare och politiker. Först då kan vi skapa efterfrågan på miljövänliga alternativ och mer resurser till kommunerna för att arbeta med miljöfrågor, säger Anna Bredberg.

– Arbetet med att ta fram nya regionala miljömål och åtgärder har redan påbörjats inom Begränsad klimatpåverkan där Länsstyrelsen under 2011 antog nya regionala mål. Arbetsgrupper arbetar just nu fram åtgärder inom området och nu väntar övriga miljökvalitetsmål på att få uppdateras, avslutar Anna Bredberg.