Förorenade områden

Ett förorenat område är en plats där det finns ämnen i sådana halter eller mängder att de innebär en risk för människors hälsa eller miljön. Det är markområden, vatten eller sediment som förorenats av punktkällor; t.ex. avfallstippar, olyckor eller historiska utsläpp från industrier. Även byggnader och andra anläggningar kan vara förorenade områden.

Problemet
Föroreningar kan vara giftiga tungmetaller som kvicksilver, kadmium, bly och arsenik och organiska föreningar som PCB, dioxiner och bekämpningsmedel. Direktkontakt med föroreningarna och intag av vatten och mat som innehåller föroreningar kan skada vår hälsa. Levnadsmiljön för djur och växter som utgör en viktig del i den biologiska mångfalden är skadade på många platser. Dessa hot måste på sikt undanröjas.

Foto: Ulla Bro

Vem gör vad
Naturvårdsverket är den centrala myndighet som leder arbetet med efterbehandling av förorenade områden i Sverige. Länsstyrelsen arbetar med inventering, tillsyn och administration av statliga bidrag rörande förorenade områden. Kommunerna arbetar med tillsyn, ansvarar för att hänsyn tas till förorenade områden i beslut om markanvändning och fysisk planering samt leder arbetet med åtgärder som genomförs med statliga bidrag.

Mål och genomförande
Arbetet med förorenade områden ska bidra till att nå Riksdagens miljömål ”Giftfri miljö”. Det genomförs med utgångspunkt från reglerna i miljöbalken och sker till viss del med stöd av statliga bidrag. Arbetet sker stegvis, där första steget går ut på att identifiera var det kan finnas förorenade områden och sista steget innebär att åtgärder genomförs. Samtliga förorenade områden ska identifieras, medan inventering endast utförs av områden där det förekommit verksamhet inom utvalda branscher. Inventeringsresultatet styr vilka områden som prioriteras för vidare utredning, provtagning och eventuellt åtgärder.

I länet
I Gävleborgs län har ca 2 700 potentiellt förorenade områden identifierats och ca 200 är fortfarande oidentifierade. Arbetet med länets mest prioriterade områden och kommande års arbetet beskrivs årligen i länsstyrelsens ”Regionala program för förorenade områden”. Mer information om arbetet och de regler som gäller hittar du under rubrikerna till vänster och länkarna i högra spalten.

 

Giftfri miljö

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
Miljömålsportalen

Anmäla och underrätta

Misstänker du att ett område är förorenat kan du lämna information på den här blanketten.

Vad en anmälan om åtgärd ska innehålla.