Vattenvård 

Vatten är vår viktigaste naturresurs och vårt viktigaste livsmedel. Det är därför viktigt att skydda och hushålla med vattentillgångarna för att få en långsiktig och säker vattenanvändning.

Sjö och blå himmel med låga dimmor och moln som speglar sig i den krusade vattenytan.
Foto: Jonas Lundin

För att nå god ekologisk status i sjöar och vattendrag behöver vi komma tillrätta med försurnings- och övergödningsproblem, minska spridningen av miljögifter samt skydda vattenlevande djur och växter.

För att nå god grundvattenstatus behövs skyddsområden för större vattentäkter. Vi behöver även skydda geologiska formationer som är viktiga för grundvattenbildning.

Via länkarna till vänster kan du hitta mer information om arbetet med vattenfrågorna i Gävleborgs län.

Kontakta oss

Björn Lundmark
Handläggare
Miljöenheten
bjorn punkt lundmark snabela lansstyrelsen punkt se¤bjorn punkt lundmark snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251293