Vatten och vattenanvändning

Länsstyrelsen har många uppgifter för att skydda vattnet i länet.

Vattenförvaltning

Riksdagen beslutade i mars 2004 att Sverige ska delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. En länsstyrelse i varje distrikt har utsetts till vattenmyndighet med ansvar för att förvalta kvaliteten på vattenmiljön inom distriktet. Dessa vattenmyndigheter ska se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. På varje länsstyrelse i varje distrikt finns ett beredningssekretariat med uppgift att hjälpa vattenmyndigheten med att genomföra vattendirektivet. Arbetet ska ske i dialog med kommuner, vattenvårdsförbund och andra lokala vattenintressenter. Läs mer på Vattenmyndigheternas webbplats.

VÅG
För att säkerställa arbetet i enlighet med uppdrag 30 i vattenmyndighetens åtgärdsprogram har Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram en plan för hur länsstyrelsen ska arbeta.

Genomförandeplanen, VÅG - Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs län utgör planeringsunderlag för alla verksamhetsområden som omfattar yt- och grundvatten. Tanken är att planen ska revideras regelbundet  eller efter behov.