Når vi målen?

Läs den senaste regionala uppföljningen av miljömålen  på Miljömålsportalen, miljomal.se. Uppföljningen görs varje höst av Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

Bedömningen av miljömålen visar att endast målen Frisk luft och Grundvatten av god kvalitet kan nås i Gävleborg till år 2020. Utvecklingen är utöver det positiv för två av tolv bedömda mål. Läget är allvarligt och åtgärder för att komma till rätta med miljöproblemen behöver genomföras på alla nivåer i samhället.

Läs texterna samlat i pdf-format, Miljomalsuppfoljning2015

Länsstyrelsernas gemensamma uppföljning
Länsstyrelserna har ett antal gemensamma indikatorer för att följa upp miljömålen. Den här samordnade uppföljningen har tagits fram av RUS (Regional Utveckling och Samverkan i miljömålssystemet) och indiktatorerna finns presenterade på Miljömålsportalen, där kan du hämta data om den regionala utvecklingen för många miljöindikatorer!

Läs mer om RUS-arbetet på RUS hemsida.

 

Miljöindikatorer

Vi har under våren 2014 uppdaterat indikatorer för uppföljning av miljömålen.
 
Läs den senaste uppdateringen! 
 
Se fler indikatorer på www.miljomal.se