Miljömål för Gävleborgs län 

Under våren 2012 beslutade regeringen om preciseringar och etappmål för miljökvalitetsmålen. Dessa nationella mål och preciseringar arbetar vi också för i Gävleborgs län. Under vintern 2012-2013 har arbetsgrupper tagit fram förslag till åtgärder som länets aktöter bör jobba med fram till 2020. Arbete för att nå målen bedrivs främst inom offentlig sektor, näringsliv och intresseorganisationer.

Generationsmålet inom miljömålssystemet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att:
  • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
  • Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
  • Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
  • Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
  • En god hushållning sker med naturresurserna.
  • Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön. 
  • Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Vill du läsa mer om de nationella miljömålen kan du besöka miljömålsportalen miljömål.se

 

 Illustration visande Sveriges 16 miljökvalitetsmål
Illustrationer: Tobias Flygar

Kontakta oss

Anna Bredberg
Miljöenheten
Anna punkt Bredberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Bredberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251272
Gunilla Jonsson
Miljöenheten
Gunilla punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251235