Miljömål för Gävleborgs län

Gävleborgs miljömål 2014-2020 utgörs av:

- Generationsmålet
- 15 av 16 miljökvalitetsmål med tillhörande preciseringar. Då länet inte har något fjällmiljö har målet Storslagen fjällmiljö tagits bort.
- Regionala mål för klimat och energi, beslutade av Länsstyrelsen år 2011.
- Nationella etappmål
Generationsmålet inom miljömålssystemet innebär att förutsättningarna för att lösa miljöproblemen ska vara uppfyllda inom en generation och att miljöpolitiken ska inriktas mot att:
  • Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad.
  • Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas hållbart.
  • Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas.
  • Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen.
  • En god hushållning sker med naturresurserna.
  • Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med minimal påverkan på miljön. 
  • Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt.

Vill du läsa mer om de nationella miljömålen kan du besöka miljömålsportalen miljömål.se

 

 Illustration visande Sveriges 16 miljökvalitetsmål

Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020

Rapport 2014:15 Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram

Rapport 2014:15
Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020

Ladda hem rapporten!