Åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020 

Länsstyrelsen beslutade 3 mars 2014 att anta ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit i detta arbete. Nu är det dags att lägga fokus på genomförandet.

 Forsande bäck.
Många bäckar små gör en stor å (Foto: Jörgen Svendsen)

Läs relaterade dokument:
Åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020

Läs också Länsstyrelsens beslut om åtgärdsprogrammet.

Ambitionen är ett program där Länsstyrelsen eller andra aktörer inom länet har rådighet att genomföra åtgärder under åren 2014-2020. Ovanstående åtgärdsprogram och åtgärdsprogrammet för klimat- och energimålen (se webbdelen till höger) kommer under året att fogas samman till en rapport.

Ett framgångsrikt miljöarbete bygger i väsentliga delar på att alla aktörer utifrån sina förutsättningar tar ett ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att målen ska nås. Det är samtidigt en angelägen uppgift att engagera och skapa en ökad delaktighet och mångfald i det lokala och regionala arbetet med att utveckla våra natur- och kulturmiljöresurser.

Länsstyrelsen kommer under 2014 att fortsätta arbetet med att teckna överenskommelser med olika aktörer i länet om genomförandet av åtgärderna. Läs mer om de tidigare överenskommelserna.  

Remissversioner

Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen (remissversion)
Ursprungliga förslag till åtgärder från arbetsgrupperna

Kontakta oss

Anna Bredberg
Miljöenheten
Anna punkt Bredberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Bredberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251272
Gunilla Jonsson
Miljöenheten
Gunilla punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251235

Åtgärdsprogram för energi- och klimatmål

Under hösten 2012 tog Länsstyrelsen beslut om ett åtgärdsprogram för klimat- och energimål i Gävleborgs län. Programmet har tagits fram i fem breda arbetsgrupper.

Åtgärdsprogram för klimat- och energimål

 

Åtgärdsprogram för miljömålen

Under vintern 2012-2013 har sex arbetsgrupper arbetat med att ta fram förslag till åtgärder för miljömålen fram till år 2020. Förslagen har bearbetats av Länsstyrelsen och har sedan remitterats under sommaren-hösten 2013. Efter  remissen har justeringar gjorts och 3 mars 2014 har Länsstyrelsen beslutat om att anta ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2014-2020. Klicka här för att läsa det nya programmet.

Effektiva miljömålsåtgärder

Vi har utvärderat effektiviteten hos olika åtgärder i det regionala miljöarbetet. Tillsammans med flera län har vi utvärderat åtgärder för att nå miljömål för energi och klimat, ytvatten (inkl. hav), biologisk mångfald och en giftfri miljö. Läs mer i rapporten

Är miljömålsåtgärder effektiva? - En utvärdering i fyra län