Åtgärdsprogram för miljömålen 2014-2020 

Länsstyrelsen beslutade 3 mars 2014 att anta ett nytt åtgärdsprogram för miljömålen i Gävleborgs län. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit i detta arbete. Nu är det dags att lägga fokus på genomförandet.

 Forsande bäck.
Många bäckar små gör en stor å (Foto: Jörgen Svendsen)

Ambitionen är ett program där Länsstyrelsen eller andra aktörer inom länet har rådighet att genomföra åtgärder under åren 2014-2020. Gävleborgs åtgärdsprogram 2014-2020 består av 67 åtgärder uppdelade i sex strategier:

  1. Levande vatten och hav
  2. Bruka och hushålla med naturens resurser
  3. Värna om natur- och kulturmiljövärden
  4. Hållbara samhällen och företag
  5. Öka energieffektiviseringen och andelen förnybar energi
  6. Konsumtion och livsstil 

Länk till åtgärdsprogrammet och rapporten finns till höger.

Ett framgångsrikt miljöarbete bygger i väsentliga delar på att alla aktörer utifrån sina förutsättningar tar ett ansvar för att vidta de åtgärder som behövs för att målen ska nås. Det är samtidigt en angelägen uppgift att engagera och skapa en ökad delaktighet och mångfald i det lokala och regionala arbetet med att utveckla våra natur- och kulturmiljöresurser.

Länsstyrelsen kommer under 2015 att arbeta för att teckna överenskommelser med kommunerna och några andra aktörer i länet om genomförandet av åtgärderna. Läs mer om de tidigare överenskommelserna.  

Remissversioner

Remissversion: Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
Ursprungliga förslag till åtgärder från arbetsgrupperna

 
Uppföljning och utvärdering av tidigare åtgärdsprogram

Överenskommelser för en bättre miljö - utvärdering och uppföljning av åtgärdsprogram för miljömål i Gävleborg

Kontakta oss

Anna Bredberg
Miljöenheten
Anna punkt Bredberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Anna punkt Bredberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251272
072-2359681
Gunilla Jonsson
Miljöenheten
Gunilla punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Gunilla punkt Jonsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251235

Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020

Rapport 2014:15 Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram

Rapport 2014:15
Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020

Ladda hem rapporten!

Effektiva miljömålsåtgärder

Vi har utvärderat effektiviteten hos olika åtgärder i det regionala miljöarbetet. Tillsammans med flera län har vi utvärderat åtgärder för att nå miljömål för energi och klimat, ytvatten (inkl. hav), biologisk mångfald och en giftfri miljö. Läs mer i rapporten

Är miljömålsåtgärder effektiva? - En utvärdering i fyra län