Miljömål

Miljömål

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att samordna det regionala arbetet för att uppnå de svenska miljökvalitetsmålen.

Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige, och det övergripande målet är att nästa generation ska få ta över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Riksdagens beslut omfattar 16 nationella miljökvalitetsmål.

I arbetet med Sveriges 16 miljökvalitetsmål har länsstyrelsen en samordnande roll som regional miljömyndighet. Vi arbetar tillsammans med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att se till att åtgärder genomförs för att nå miljökvalitetsmålen.

Detta är våra miljökvalitetsmål:

 1. Begränsad klimatpåverkan
 2. Frisk luft
 3. Bara naturlig försurning
 4. Giftfri miljö
 5. Skyddande ozonskikt
 6. Säker strålmiljö
 7. Ingen övergödning
 8. Levande sjöar och vattendrag
 9. Grundvatten av god kvalitet 
 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
 11. Myllrande våtmarker
 12. Levande skogar
 13. Ett rikt odlingslandskap
 14. Storslagen fjällmiljö
 15. God bebyggd miljö
 16. Ett rikt växt- och djurliv

Rapporter

Gävleborgs miljömål och åtgärdsprogram 2014-2020
Rapport 2014:15

Guide till lokalt arbete med miljömål
Rapport från Länsstyrelserna, RUS, 2014

Omvärldsanalys av miljökrav i offentlig upphandling
Rapport 2014:8

Utvärdering och uppföljning av åtärdsprogrammet 2007-2010
Rapport 2013:8 Överenskommelser för en bättre miljö