Hälsoskydd

Hälsoskydd

Länsstyrelsens arbete med hälsoskydd innebär att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön, både utom- och inomhus, för att förhindra att människor blir sjuka.


Hälsoskyddsfrågor behandlas bland annat i planärenden, miljömålsarbete, tillsyn och prövning av miljöfarliga verksamheter samt i kommunala hälsoskyddsbeslut som överklagats. I våra bedömningar tittar vi bland annat på buller, vibrationer, luftstötvågor, strålning, lukt, legionellarisker och radonhalter.

I länsstyrelsens uppdrag ingår att samordna, följa upp och utvärdera kommunernas tillsynsverksamhet inom hälsoskyddsområdet samt att ge kommunerna råd kring dessa verksamheter.

Hälsoskyddsarbetet innebär samverkan med kommunerna, andra myndigheter och organisationer i projekt och utbildningar. Som en del i hälsoskyddsarbetet ingår även övervakning samt mätning av tillståndet i luften, vattnet och marken.