Samhällsorientering

Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare syftar till att påskynda nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet och samhällsorienteringen är en del av den insatsen.

Bild på deltagare

Tillsammans med svenska för invandrare (Sfi) och arbetsförberedande insatser är samhällsorienteringen en obligatorisk del i etableringsplanen. Syftet med samhällsorienteringen är att den nyanlände ska få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Orienteringen ska underlätta för den nyanlände att skaffa sig ytterligare kunskaper som påskyndar etableringen.  

Innehållet ska belysa mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar, den enskildes rättigheter och skyldigheter, hur samhället är organiserat och praktiskt vardagsliv. Innehållet utgörs av åtta obligatoriska delar: 
- Att komma till Sverige,
- Att bo i Sverige,
- Att försörja sig och utvecklas i Sverige,
- Individens rättigheter och skyldigheter,
- Att bilda familj i Sverige,
- Att påverka i Sverige,
- Att vårda sin hälsa i Sverige och
- Att åldras i Sverige.

Undervisningen ska präglas mer av praktiska aspekter av att leva i Sverige än av teoretisk information. 

Kommunen ansvarar för att den nyanlände erbjuds minst 60 timmars samhällsorientering, som ska inledas så snart som möjligt efter att etableringsplanen har skapats. Normalt ska samhällsorienteringen vara avslutad efter ett år och den ska, i möjligaste mån, ske på individens modersmål eller annat språk som han eller hon behärskar. Kommunen ansvarar för att varje deltagare får ett intyg efter avslutad samhällsorientering där omfattningen och innehållet framgår.