Integration Gävleborg

I Gävleborg finns ett länsövergripande samarbete för att utveckla integrations- och mångfaldsarbetet i Gävleborgs län. I Integration Gävleborg samarbetar Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Högskolan i Gävle samt länets alla kommuner.

Syftet med det regionala samarbetet är att samordna, stärka samt utveckla integrations- och mångfaldsarbetet i länet. Arbetet samordnas gemensamt av Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg.

Integration Gävleborg mål är att erbjuda stöd, samordning, information, kompetensutveckling, nätverk, initiera projekt med mera för berörda aktörer inom länet.

Inom Integration Gävleborg finns en styrgrupp, strategisk ledningsgrupp och en referensgrupp.

Styrgruppen består av regionråd, kommunal- och oppositionsråd, landshövding, regionchefer från Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Polismyndigheten samt rektor från Högskolan i Gävle. Styrgruppen bestämmer samarbetets övergripande inriktning.

Den strategiska ledningsgruppen består av ansvariga chefer från de olika samarbetsparterna och som representerar olika verksamhetsområden. Den strategiska ledningsgruppen bestämmer mer konkret inriktningen på arbetet inom Integration Gävleborg.

Referensgruppen består av tjänstemän från de olika samarbetsparterna. Referensgruppen arbetar med att göra verkstad och genomför till exempel kompetenshöjande insatser, samordnar nätverk eller andra insatser.

​Kontakt

Robert Larsson
Samordnare strategiska ledningsgruppen
robert.j.larsson@lansstyrelsen.se

Carina Löfgren
Samordnare strategiska ledningsgruppen
carina.lofgren@regiongavleborg.se

Pernilla Bylund
Samordnare referensgruppen
pernilla.bylund@lansstyrelsen.se

Kristina Nilsson
Samordnare referensgruppen
kristina.nilsson@regiongavleborg.se