Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Gävleborgs län

I enlighet med de nationella målsättningarna arbetar Länsstyrelsen med att stimulera och samordna det förebyggande arbetet i länet, samt genom tillsyn av kommunernas arbete med alkohol- och tobakslagstiftningen.

Nationell strategi om Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT)

Regeringen beslutade den 22 december 2010 om propositionen En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopning- och tobakspolitiken (prop. 2010/11:47). En enig riksdag antog den samlade strategin den 20 mars 2011 och beslutade samtligt om det övergripande målet för ANDT politiken.: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk. Strategin sträcker sig från 2011 till och med 2015 och kompletteras med årliga åtgärdsplaner.

 

Länsstyrelsens förebyggande arbete inom området alkohol- och droger vilar på två ben:

Samordning                               Tillsyn

 

Samordning          Tillsyn

 Styrande dokument

 Hälsoläget i länet-Samhällsmedicin samlar in, sammanställer och presenterar information om hälsoläget i länet