Länsstyrelsens arbete inom alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i länet.

Målsättningarna med Länsstyrelsens arbete är ett minskat bruk av tobak och alkohol och ett samhälle fritt från narkotika och dopning.  

Detta gör vi främst genom olika samordnande insatser på regional nivå, genom utbildning och stöd till kommuner och genom tillsyn av kommunernas kontroll av bland annat åldersgränser, serveringstillstånd och rökförbud i offentliga miljöer.  

Förordning (2012:606) om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet styr ANDT-arbetet på Länsstyrelserna. Vid varje länsstyrelse ska det finnas en särskild samordningsfunktion för ANDT-frågor. Varje länsstyrelse ska i största möjliga utsträckning samordna sitt förebyggande arbete på alkohol- och tobaksområdet med den tillsyn som länsstyrelsen ska utöva enligt alkohol- och tobakslagen. 

Länsstyrelsens förebyggande arbete inom ANDT vilar på två ben:

Samordning                               Tillsyn

 

Samordning          Tillsyn

 Styrande dokument

 Hälsoläget i länet-Samhällsmedicin samlar in, sammanställer och presenterar information om hälsoläget i länet