Det alkohol- och drogförebyggande arbetet i Gävleborgs län

I enlighet med de nationella målsättningarna arbetar Länsstyrelsen med att stimulera och samordna det förebyggande arbetet i länet, samt genom tillsyn av kommunernas arbete med alkohol- och tobakslagstiftningen.

Nationell strategi om Alkohol, Narkotika, Dopning och Tobak (ANDT)

Den svenska regeringen har en strategi för arbetet mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)och det övergripande målet för ANDT politiken: Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Strategin sträcker sig från 2016 till och med 2020.

Strategin innehåller sex mål som tillsammans ska bidra till att uppnå det övergripande målet.

De sex målen är:   

  1. Tillgång till alkohol, narkotika, dopningsmedel och tobak ska minska.   
  2. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska.    
  3. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som utvecklar skadligt bruk, missbruk eller beroende av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska successivt minska.   
  4. Kvinnor och män samt flickor och pojkar med missbruk eller beroende ska utifrån sina förutsättningar och behov ha ökad tillgänglighet till vård och stöd av god kvalitet.    
  5. Antalet kvinnor och män samt flickor och pojkar som dör och skadas på grund av sitt eget eller andras bruk av alkohol, narkotika, dopningsmedel eller tobak ska minska.    
  6. En folkhälsobaserad syn på ANDT inom EU och internationellt.  

Länsstyrelsens förebyggande arbete inom ANDT vilar på två ben:

Samordning                               Tillsyn

 

Samordning          Tillsyn

 Styrande dokument

 Hälsoläget i länet-Samhällsmedicin samlar in, sammanställer och presenterar information om hälsoläget i länet