Animaliska biprodukter

Stränga regler gäller för hanteringen av animaliskt avfall. Reglerna har skärpts som en följd av utbrotten av "galna ko-sjukan" (BSE), mul- och klövsjuka och svinpest. Det är inte tillåtet att deponera, kompostera eller gräva ner djurkadaver eller annat animaliskt avfall. Självdöda djur och obesiktigade djurkroppar ska alltid betraktas som möjliga smittkällor för olika sjukdomar. Gemensamma regler gäller inom hela EU-området.

Några undantag från reglerna:

  • Avlivade sällskapsdjur och häst får grävas ner efter anvisningar från kommunen.
  • Självdöda eller avlivade produktionsdjur i vissa namngivna församlingar får grävas ner.

Hantering av matavfall

Det är inte tillåtet att utfodra produktionsdjur med matavfall som innehåller animaliska beståndsdelar (pälsdjur är undantagna från förbudet men det krävs tillstånd från Jordbruksverket). Det har visat sig att många av de fruktade djursjukdomarna kan sprida sig med just matavfall.

Blodspårning

Det krävs tillstånd från Jordbruksverket för användning av blod av livsmedelskvalitet för träning och bedömning av hundar för sökning efter skadat vilt. Observera att det även krävs tillstånd för att handla blod för spårning i en livsmedelsbutik.

Gällande regler för hur djurkadaver och matavfall ska tas om hand samt diverse tillstånd finns på Jordbruksverkets hemsida.

Utfodring av vilda djur (åtel)

I och med ändringar i Statens Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur, som träder i kraft den 1 februari 2015, har även reglerna kring utfodring av vilda djur med animaliska biprodukter ändrats. Vilda djur får fortfarande stödutfodras med animaliska biprodukter från slakt av kategori 3 material, men kravet på tillstånd från länsstyrelsen har tagits bort. Istället ska den som vill stödutfodra vilda djur registrera sig hos Jordbruksverket.

Registreringen är kostnadsfri och är inte tidsbegränsad. En annan förändring är att det ställs villkor på att utfodringen ska ske i bevarandesyfte av djur som behöver detta eller för att locka djuren till en viss plats för jakt eller fiske. Observera att annan lagstiftning från andra myndigheter ska också beaktas. Vidare införs det en karenstid för utfodringen på tidigast två veckor efter slakt samt krav på att platsen ska städas efter utfodring. En annan förändring är att det införs vattenområdes-gränser för utfodring av vilda vattenlevande djur.   Mer information om de nya reglerna finns på Jordbruksverkets hemsida: Nya regler från den 1 februari 2015 - Jordbruksverket