Animaliska biprodukter 

Länsveterinärenheten har tillsyn över hanteringen av självdöda djur och animaliskt avfall och behandlar i detta sammanhang ansökningar om nedgrävning av döda hästar och användning av animaliskt avfall till stödutfodring av vilda djur och vid åteljakt.

Stränga regler gäller för hanteringen av animaliskt avfall. Reglerna har skärpts som en följd av utbrotten av "galna ko-sjukan" (BSE), mul- och klövsjuka och svinpest. Det är inte tillåtet att deponera, kompostera eller gräva ner djurkadaver eller annat animaliskt avfall. Självdöda djur och obesiktigade djurkroppar ska alltid betraktas som möjliga smittkällor för olika sjukdomar. Gemensamma regler gäller inom hela EU-området.

Några undantag från reglerna:

  • Avlivade sällskapsdjur utom häst får grävas ner.
  • Självdöda eller avlivade produktionsdjur i vissa namngivna församlingar får grävas ner.
  • Länsstyrelsen kan ge tillstånd för till att gräva ner enstaka självdöda eller avlivade hästar.
  • Länsstyrelsen kan i vissa fall även ge tillstånd till användning av animaliskt avfall vid åteljakt eller vid stödutfodring av vilt. Kontakta oss för vidare information om tillståndsgivning.

Hantering av matavfall

Det är inte tillåtet att utfodra produktionsdjur med matavfall som innehåller animaliska beståndsdelar (pälsdjur är undantagna från förbudet men det krävs tillstånd från Jordbruksverket). Det har visat sig att många av de fruktade djursjukdomarna kan sprida sig med just matavfall.

 

Blodspårning

Det krävs tillstånd från Jordbruksverket för användning av blod av livsmedelskvalitet för träning och bedömning av hundar för sökning efter skadat vilt. Observera att det även krävs tillstånd för att handla blod för spårning i en livsmedelsbutik.

Gällande regler för hur djurkadaver och matavfall ska tas om hand samt diverse tillstånd finns på Jordbruksverkets hemsida.

 

Kontakta oss

Arminé Avetian
Länsveterinär
Enheten för djurskydd, jordbrukarstöd och veterinära frågor
Armine punkt Avetian snabela lansstyrelsen punkt se¤Armine punkt Avetian snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251472
Maria Edlén
Handläggare
Enheten för djurskydd, jordbrukarstöd och veterinära frågor
Maria punkt Edlen snabela lansstyrelsen punkt se¤Maria punkt Edlen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251414