Prövning av strandskydd - Dispens

Liten byggnad på strand. Foto: Peter Ståhl

 

Undantag från strandskyddet

Strandskyddet är ett tungt vägande allmänt intresse. Restriktivitet ska därför alltid gälla för dispenser. För att en dispens ska beviljas krävs att det finns särskilda skäl. I miljöbalken 7 kap 18 c § anges sex särskilda skäl. Inga andra skäl får användas.

  • Den aktuella platsen är belägen på redan ianspråktagen mark.
  • Den aktuella platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och saknar därför betydelse för allmänhetens friluftsliv.
  • Anläggningar som måste ligga vid vattnet, såsom båthamnar, bryggor, pirar mm. Sådana bör dock inte uppföras inom områden med stort rekreationsvärde eller om djur- eller växtlivet påverkas på ett icke acceptabelt sätt. Samlokalisering bör eftersträvas.
  • Det avser ett område som behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området.
  • Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan ske utanför området.
  • Det avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

I områden som är utpekade som landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen får andra skäl anges, miljöbalken 7 kap 18 d §.

 

Ansöka om dispens

Ansök i god tid om dispens eftersom handläggningen av ärendet kan ta lång tid. Sök gärna redan på hösten för en åtgärd som ska genomföras kommande sommar. 

Ansökan om strandskyddsdispens skickas vanligtvis till kommunen. I strandområden som är statligt skyddade och inte beslutade av en kommun, till exempel naturreservat, naturvårdsområde, Natura 2000-område eller biotopskydd prövar Länsstyrelsen strandskyddsdispensen (7 kapitlet miljöbalken). Länsstyrelsen prövar också strandskyddsdispenser för försvarsanläggningar och infrastrukturprojekt (järnvägar och större vägar). Kontakta kommunen eller Länsstyrelsen om du är osäker på vad som gäller. 

Ansökan ska innehålla följande:

- Syftet med åtgärden
- Redogörelse för den åtgärd som planeras
- Tidpunkt för åtgärden
- Karta över berört område
- Namn och adress på sökanden samt på övriga personer som
  omfattas av dispensen
- Särskilda skäl som åberopas (enligt 7 kap. 18 c §
  miljöbalken)

Ansökningsavgift

För Länsstyrelsens handläggning tas för närvarande en avgift på 3700 kr. När ansökan inkommit skickas ett inbetalningskort ut. Handläggning av ärendet fortsätter när avgiften inkommit till Länsstyrelsen. Avgiften tas ut oavsett om dispens ges eller inte. Länsstyrelsen lämnar inga förhandsbesked i enskilda ärenden. 

Åtgärden kan beröra andra lagrum

Det kan behövas tillstånd enligt andra bestämmelser än strandskyddet för en åtgärd i strandområdet. Åtgärder inom strandskyddsområde som innebär arbete i vatten kan även vara en anmälnings- eller tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kapitlet miljöbalken. Till exempel krävs både strandskyddsdispens samt anmälan om vattenverksamhet för en ny brygga eller pir.

För att bygga eller ändra i ett strandskyddsområde som till exempel är naturreservat eller Natura 2000-område krävs förutom dispens även tillstånd. Kontakta gärna Länsstyrelsens naturvårdsenhet om du behöver hjälp med denna bedömning. Här kan du läsa mer om tillstånd och dispenser.

Strandskyddsdispens är inte detsamma som bygglov

Strandskyddsdispens och bygglov är två skilda saker som prövas oberoende av varandra. Även om bygglov är beviljat krävs en strandskyddsdispens. Ett bygglov utan strandskyddsdispens kan inte utnyttjas.

För åtgärder som inte kräver bygglov, till exempel en friggebod, krävs ändå en dispens från strandskyddet.