Strandskydd 

Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten. Avsikten är att alla ska kunna komma ner till stranden och inte bara den som äger mark. Strandskyddet skyddar även växter och djur. På följande sidor kan du läsa var strandskydd finns, vad du får göra och hur du ansöker om dispens.

Stålnäs hamn. Foto Peter Ståhl

 

Bestämmelser i länet

Generellt strandskydd

Det generella strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen, d.v.s. inte bara på land utan även ute i vattnet. Även små bäckar, småvatten och anlagda vatten omfattas av skyddet. 

Utvidgat strandskydd

I vissa områden är strandskyddet utvidgat. Längs hela länets kust har strandskyddet hittills varit utvidgat till 300 meter. Detta generella skydd håller nu på att ses över, och nya beslut tas för varje kommun (se nya beslut i länkrutan till höger). 
I inlandet är strandskyddet utvidgat i vissa områden.

För närvarande gäller alltså följande bestämmelser i Gävleborgs län.

  • Generellt strandskydd på 100 meter omfattar alla sjöar, tjärnar och vattendrag i länet.
  • Utvidgat strandskydd på 300 meter omfattar land- och vattenområden vid Bottenhavet*, Dalälven och Ingensjön. 
  • Utvidgat strandskydd på 200 meter omfattar Storsjön i Sandvikens och Gävle kommuner, Viksjön, Högbackasjön samt Testeboån med genomflutna sjöar i Gävle kommun samt Dellensjöarna och Ljusnan med genomflutna sjöar.

 * Gäller inte längre generellt för Bottenhavet. Se nya beslut i länkrutan till höger.

 

Vad gäller inom strandskyddat området?

Inom strandskyddsområde får inte:

  • nya byggnader uppföras,
  • byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, 
  • grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2 eller
  • åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur-eller växtarter, (7 kap 16 § miljöbalken).

Areella näringar

Förbud gäller inte byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas inom strandskyddsområdet.

Komplementbyggnader

Förbudet gäller inte byggnader, anläggningar eller anordningar som utgör komplement till bebyggelse på en tomtplats och som uppförs minst 25 meter från strandlinjen och inom 15 meter från huvudbyggnaden. 

Planlagda områden

Inom områden med fastställd stadsplan, byggnadsplan, detaljplan eller område med områdesbestämmelser har ofta strandskyddet helt eller delvis tagits bort.

Kopplingar till vattenverksamhet och samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken

Vissa åtgärder inom strandskyddsområde, till exempel byggande av pirar/utfyllnad i vatten, muddring, pålning etc. är även så kallad vattenverksamhet enligt miljöbalken. Sådana verksamheter är i grunden tillståndspliktiga enligt 11 kapitlet MB.

För vissa verksamheter krävs i stället för tillstånd att anmälan görs till länsstyrelsen innan de påbörjas (se vidare under vattenverksamhet). Om tillstånd till vattenverksamheten inte söks hos miljödomstolen, rekommenderas alltid kontakt med kommunen i fråga om eventuell ansökan om strandskyddsdispens.

Åtgärder som inte är vattenverksamhet men utförs inom strandskyddsområde och bedöms medföra väsentlig ändring av naturmiljön, behöver prövas från dispenssynpunkt. Dessutom gäller i sådana fall samrådsskyldighet med länsstyrelsen (enligt 12 kapitlet 6 § MB).

 

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida om strandskydd. Där finns även informationsbrochyren Strandskydd - en skrift om det nya strandskyddet att ladda ner.  

Kontakta oss

Eva Hedström
Naturvårdsenheten
Eva punkt B punkt Hedstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt B punkt Hedstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2251265

Strandskyddsdelegationen

Strandskyddsdelegationen 
är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte
och dialog kring tillämpningen
av strandskyddsreglerna.

Här kan du läsa mera om strandskydd och dispenser