Ålsjön

Rastplats vid Ålsjön. Foto: Jonas Lundin.

Ålsjön är en mycket grund slättsjö och det är länets exklusivaste fågelsjö. Naturreservatet, som ligger strax söder om Söderhamn, är lättillgängligt. Barnvagn eller rullstol är inget hinder för att skåda fågel eller komma nära naturen.

I norr gränsar sjön mot jordbruksmarker och i söder växer urskogsartad skog i en bitvis brant sluttning ner mot sjön. Stora delar av sjöns yta täcks av vass och på de öppna vattenytorna finns näckrosor och annan flytbladsvegetation.

Fågelparadis 
Fler än 60 fågelarter häckar regelbundet vid Ålsjön, och mer än 200 arter har noterats. Änder, sumphöns, vadare och måsfåglar syns ofta, liksom kärrhökar, fiskgjusar och andra rovfåglar. I sjöns omgivningar häckar ugglor och flertal tättingar. Från ett fågeltorn i södra området kan du överblicka den långsmala sjön.
Ålsjön är mycket grund. Den har genom årens lopp sänkts vid flera tillfällen, vilket medfört att den snabbt vuxit igen. På sextiotalet började man inse sjöns värde som fågelsjö och att en restaurering var nödvändig. I samband med ett vägbygge 1978 blev det möjligt att höja sjöns vattenyta 70 cm.

Urskogsartad skog
Sedan 1992 ingår en stor del av den urskogsartade barrblandskogen på sjöns sydsida i naturreservatet. Skogen är sluten, med många grova tallar, granar och aspbjässar. Här finns ett intressant växt- och djurliv. Flera lundväxter, som tibast, gullpudra, skogssallat, stinksyska och strutbräken växer i skogen. Skogen är även viktig för häckande hackspettar och rovfåglar.

 

 Läs mer om tillgängligheten i naturreservatet

Utsikt över Ålsjön. Foto: Jonas Lundin

 

Fakta
Storlek: 157 ha
Bildat: 1978
Kommun: Söderhamns kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Vatten, våtmark, jordbruksmark och barrskog.
Service: Parkering, informationstavla, rastplats, utsiktsplats, fågeltorn och stigar (ca 4 km). Reservatet är till stor del tillgängligt med trätrottoar, vilplatser och fågeltorn.

Så hittar du hit
Söderifrån: Följ E4 mot Söderhamn där du svänger av mot Falun och Bollnäs. I rondellen tar du av mot Sandarne. Följ sedan Södra Tvärleden ca 1,5 km och sväng höger vid skylt mot Östansjö. Följ därefter skyltningen mot Ålsjöstugan.
Norrifrån: Följ E4 mot Söderhamn där du svänger av mot Falun och Bollnäs. I korsningen och i rondellen kör du mot Sandarne. Följ sedan Södra Tvärleden ca 1,5 km och sväng höger vid skylt mot Östansjö. Följ därefter skyltningen mot Ålsjöstugan.


 Content Editor

​Under tiden 15 mars - 31 juli är det förbjudet att befinna sig på Ålsjöns vattenyta eller i omgivande våtmarker och vassruggar. Häckande och rastande fåglar ska få leva ostört.
Stigar, vägar, spänger och fågeltorn omfattas inte av förbudet.
 

Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se