Stora Korpimäki

Snöklädda fält och berget Stora Korpimäki. Foto: Anna Koffman.

I Stora Korpimäki naturreservat kan du uppleva ett större sammanhängande naturskogsområde med vildmarkskaraktär. Berget skyddades redan 1990, men naturreservatet utvidgades kraftigt år 2003 och innefattar nu även flera berg, våtmarker och fiskesjöar. År 2009 utvidgades området med ytterligare 262 ha i angränsning till naturreservatets norra delar.

Berget Stora Korpimäki ligger i Orsa Finnmark och är med sina 711 m ö.h. länets högsta berg. Skogen och naturen här avviker starkt från länet i övrigt.

Gammelskog och långskägglav
På Stora Korpimäki finns låg, gles och trögväxande granskog, präglad av höjdläget. Skogen är urskogslik här, liksom på Stora Digerbergets östsluttningar och på Harjamäki. Dessa områden undgick den senaste stora branden 1888 och granarna är 250-300 år gamla. Det finns gott om torrakor*, snöbrutna och topptorkade träd samt spridda lågor* och brutna stubbar. Här trivs också gammelskogsfåglar som tretåig hackspett och lavskrika.

Moss- och lavfloran är rik på Stora Korpimäki. Förekomsten av långskäggslav är särskilt intressant då en av lavens få inlandslokaler finns här. Laven växer relativt sparsamt på några granar 690 m ö.h.

Brandberoende insekter
Skogen i reservatet har formats av regelbundna skogsbränder. Innan man började bekämpa bränder så brann stora delar av reservatet ca tre gånger per århundrade. Den senaste storbranden härjade 1888. Större delen av området domineras därför av en brandpräglad tallskog, i en mosaik av små sjöar och myrar.

Förekomsten av brandberoende insekter är större här än på många andra håll i landet. En bidragande orsak till detta är att hyggesbränning länge använts som markberedningsmetod i trakten, vilket hjälpt arterna att överleva när de naturliga bränderna blivit allt färre.

För att ytterligare gynna brandberoende organismer genomfördes i juli 2006 en naturvårdbränning i reservatet. Det var ett ca 4 hektar stort område med höga naturvärden och många spår av forna bränder som då brändes av.Fakta

Storlek: 1903 ha
Bildat: 1990. Kraftigt utvidgat år 2003, samt utvidgat med ytterligare 262 ha år 2009
Kommun: Ljusdals kommun
Förvaltare: Länsstyrelsen Gävleborg
Naturtyper: Barrskog, myr och vatten
Service: Parkering, informationstavla, vindskydd, rastplats och stigar (18,5 km)

Så hittar du hit
Från Ljusdal: Följ väg 84 västerut till Korskrogen där du svänger av på väg 310. Du fortsätter förbi Los och kommer fram till väg 45, där du svänger höger. Efter ca 10 km når du Tandsjöborg, där du svänger vänster mot Stora Korpimäki naturreservat. Följ därefter skyltningen.
Från Sveg: Tag väg 45 söderut. Efter knappt 5 mil svänger du höger mot Stora Korpimäki naturreservat. Följ därefter skyltningen.
Från Orsa: Tag väg 45 norrut. Efter ca 7 mil svänger du vänster mot Stora Korpimäki naturreservat. Följ därefter skyltningen.


Zoombar karta över Stora Korpimäki

Get Microsoft Silverlight