Naturreservat

Spegelblank fjärd, naturreservatsskylt och vindskydd i kvällssol.
I Gävleborgs län finns 200 områden som är skyddade som naturreservat. Trollska skogar, vackert karga kustlandskap, fågelsjöar, utsiktsberg och vildmark.

Mark och vattenområden kan skyddas som naturreservat av olika skäl:

  • för att bevara biologisk mångfald,
  • för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller
  • för att tillgodose behov av områden för friluftslivet.

Naturreservat kan också bildas för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Länets naturreservat är sorterade kommunvis i menyn till vänster. Sidorna är under produktion och byggs efterhand ut med mer information om de enskilda reservaten.

Länskarta med naturreservat

Föreskrifter i reservaten

I alla naturreservat och naturvårdsområden finns föreskrifter som reglerar vad man får och inte får göra i området. Föreskrifterna finner du under respektive naturreservat. Söker du föreskrifter för reservat som ännu saknar information på hemsidan kan du få dem genom att kontakta Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen kan i vissa fall lämna dispens från föreskrifterna. Läs mer om tillstånd och dispenser.

Reservatsbildning

Det är Länsstyrelsen som bildar de flesta naturreservaten, men även kommunerna har den möjligheten.

Naturreservat kan bildas både på statlig och enskild mark. Oftast utgår ersättning till markägaren eftersom naturskyddet inskränker möjligheten till skogsbruk. Skyddsföreskrifterna varierar från område till område. Jakt är oftast tillåten i länets reservat och i vissa är även skogsbruk tillåtet.

Naturvårdsområde = Naturreservat

När Miljöbalken ersatte Naturvårdslagen försvann begreppet "Naturvårdsområde". Områden som tidigare skyddats som Naturvårdsområde ska därför enligt Miljöbalken anses vara naturreservat. I praktiken är detta dock bara ett namnbyte, och det innebär inte att några nya föreskrifter tillkommit i dessa områden.


Kontakt

Telefon: 010-225 10 00
Fax: 010-225 11 50
e-post: gavleborg@lansstyrelsen.se

 

Turistinfo

Turistorganisationer i länet:

www.gastrikland.com
www.halsingland.com

 HITTA UT Utflyktsguide

Upptäck nya utflyktsmål och "samla besök" från länets reservat och nationalparker! Utflyktsguiden "HITTA UT Natur- och kulturutflykter i Gästrikland och Hälsingland"  finns att hämta på turistbyrån eller biblioteket. Nedan finns digitala versioner i PDF-format. Välkommen ut!

Framsida utflyktsguide
HITTA UT -Utflyktsguide


OUT AND ABOUT