Vattenskoter

Vattenskoter - vad det är och var man får köra
Vattenskotern är en omstridd farkost inte minst genom dess bullernivåer, fartresurser och framkomlighet. År 1994 infördes därför strängare regler för att skydda friluftslivet mot störande buller. Vattenskotern kan även medföra andra olägenheter än buller. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador på växt- och djurliv. Också områden med ett känsligt fågelliv riskerar att ta skada.
Foto: Tomas Ärlemo.

Den 15 juli 2004 genomfördes förändringar i lagstiftningen och det blev tillåtet att färdas med vattenskoter i allmänna farleder och i de områden som Länsstyrelsen beslutat om. Den 14 juni 2006 fattade Länsstyrelsen beslut om vilka gränser som ska gälla vid de allmänna farlederna i Gävleborgs län (se länkar till höger).

Vad är en vattenskoter?

En vattenskoter är en farkost som är kortare än fyra meter och som huvudsakligen drivs fram av ett vattenjetaggregat, dvs vatten sugs in i en kraftig pump och sprutas sedan ut med stor kraft som en hård riktbar vattenstråle. Den är utformad för en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på farkosten snarare än befinner sig i den.

Var får man åka?

Som framgår ovan har Länsstyrelsen beslutat om var det är tillåtet att färdas med vattenskoter. Dessa områden är utan undantag belägna i havet i anslutning till allmänna farleder. I övriga vattenområden råder idag förbud att köra vattenskoter. Detsamma gäller också för vissa avsnitt av de farleder som passerar genom områden med höga natur- eller kulturmiljövärden eller är betydelsefulla för fisket. De allmänna farlederna finns angivna i Sjöfartsverket författningssamling (SJÖFS 1988:5).

Färd mellan strand och tillåtet område får ske kortaste färdväg i maximalt 8 knop om området är beläget högst 600 meter från sjösättningsplatsen. Färd genom naturreservat, Natura 2000-område eller allmän badplats är inte tillåten.

Om vissa specifika förutsättningar är uppfyllda kan Länsstyrelsen inrätta områden för vattenskoter även utanför de allmänna farlederna. Dessutom kan Länsstyrelsen ge tillstånd till att vattenskoter får användas tillfälligt i andra områden för tävling eller uppvisning.  

Det bör poängteras att den som kör vattenskoter har ett lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns. Sjövägsreglerna  och sjölagens (SFS 1994:1009) regler om gott sjömanskap gäller även vattenskoterförare. 

 

 

Tillstånd, dispenser och samråd​

Vad får man göra och inte göra i naturen? Hur söker man dispens eller tillstånd?

Mer om tillstånd, dispenser och samråd